27. 3. 2009

Spravodaj č. 36/2008-09

 

Rada SsFZ na zasadnutí 5. decembra 2008 rozhodla o bezhotovostnom spôsobe  a výške náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu za vedenie stretnutí v jarnej časti  súťaže s ohľadom na prechod platieb v  mene -  €. Rada rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ a splátky pre mužstvá III. ligy rozdeliť na dve splátky  a to : 1. splátku uhradia kluby do 23. marca vo výše 1090 €2. splátku do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192944/0900. Rada súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy. V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradia finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ 0050192944/0900  a to : -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. 3. 2009 sumu 800 €;  2. splátka – FK, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670 €; - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, St. Bystrica, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €. Ďalej platia všetky ustanovenia Rozpisu súťaží SsFZ, časti XVIII, bod 6 s dodatkom: V prípade odloženia stretnutia III. a IV. ligy ( pre nespôsobilý terén a pod.) prináležia R, AR a DZ „ostatné náhrady“ podľa RS. V takom prípade vyplatí „ostatné náhrady“ R, AR a DZ usporiadajúci FK.

Z dôvodu lepšej identifikácie platieb prideľuje sekretariát SsFZ jednotlivým plátcom zálohy na úhradu R, AR a DZ variabilný symbol, zvlášť pre každý FK, ktorý je bezpodmienečne potrebné uvádzať pri platbe poštovou poukážkou alebo prevodom. Uvedené VS platia pre 1. splátku: III. liga: Valča 010180, Makov 020180, Kremnička 030180, Krásno n. Kysucou 040180,, Králiky 050180, K. N. Mesto 060180, Zvolen 070180, Námestovo 080180, Fiľakovo 090180, L. Lúčka 100180, D. Ždaňa 110180, L. Štiavnica 120180, V. Krtíš 130180, N. Baňa 140180, Bytča 150180, Rakytovce 160180. IV. liga SEVER: Z. Poruba 170180, Dúbrava 180180, K. Lieskovec 190180, S. Bystrica 200180, K. Lúčka 210180, Tvrdošín 220180, O. Jasenica 230180, Černová 240180, Predmier 250180, Turany 260180, Belá 270180, Trebostovo 280180, Stráňavy 290180, Oščadnica 300180. IV. liga JUH: Poltár 310180, Tisovec 320180, Hliník 330180, Brusno 340180, B. Štiavnica 350180, D. Strehová 360180, V. Blh 370180, Ružiná 380180, Kalinovo 390180, Hnúšťa 400180, Jupie BB Podlavice 410180, Jesenské 420180, Hajnačka 430180, Revúca 440180. Pri úhrade druhej splátky  zmení klub v druhom dvojčíslí 01 na 02 (príklad Zvolen 1. splátka 070180 – 2. splátka 070280). Po preverení úhrad zašle SsFZ príslušnému FK potvrdenie o prijatí zálohovej platby, po vyplatení úhrad R a DZ vyučtovanie skutočných nákladov.

 

Športovo-technická komisia (predseda Vladimír Orság)

1.       Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok a v snahe šetriť finančné prostriedky FK, ruší ŠTK a KM všetky MFS prvého jarného kola, ktoré sa mali odohrať 28. – 29. 3. 2009. MFS sa odohrajú v náhradnom termíne 1. 5. 09 v UHČ.

2.       Povoľujeme použiť k odohratiu všetky schválené HP do 30. 4. 09.

3.       Odsúhlasujeme pre D. Hámre a pre H. Nemce pomocné HP v rámci platných výnimiek.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Oznamujeme funkcionárom FK, ktorých družstvá mladších žiakov štartujú v súť. riadených KM, že tak, ako v jesennej časti súť. roč. si vyzdvihnú po telef. dohovore na príslušnom ObFZ po 13 medajlí, ktoré odovzdajú po ukončení každého stretnutia podľa ich názoru najlepšiemu hráčovi súpera.

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorým bola schválená zmena hracieho času reps. dňa a miesta stretnutia a táto nie je súčasťou RS 2008/09, na povinnosť upozorniť doporučenou listovou zásielkou na túto skutočnosť všetky FK, ktorých sa táto zmena týka.

2.       Oznamuje účastníkom:

a)       V. ligy dorast sk. A, že FK Podvysoká odohrá svoje doma hrané MFS sobotu UHČ dospelých,

b)       II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že FK Dlhá n. O. odohrá svoje doma hrané MFS nedeľu ako predzápas dospelých,

c)       II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že FK Dukla BB B odohrá svoje doma hrané MFS na UT SNP Štiavničky: 29. 3. nedeľa 10.00-12.00 Dukla BB B – Fiľakovo, 4. 4. sobota o 10.00-12.00 Dukla BB B – Savon BB, 18. 4. sobota o 14.00-16.00 Dukla BB B – V. Krtíš, 6. 5. streda o 10.00-12.00 Dukla BB B – Tempus RS, 16. 5. sobota o 10.00-12.00 Dukla BB B – MFK RS, 31. 5. nedeľa o 10.00-12.00 Dukla BB B – Žarnovica, 13. 6. sobota o 10.00-12.00 Dukla BB B – N. Baňa,

d)       III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Blatnica odohrá svoje doma hrané MFS nedeľu o 10.00-12.00 na ihr. Blatnica

3.       Nariaďuje odohrať MFS 21. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Bánová – Turzovka 16. 5. 09 o 10.00-12.00.

4.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 15. kola V. ligy dorast sk. B L. Kokava – T. Teplice 8. 5. 09 (piatok) o 10.30.

5.       Dôrazne upozorňuje FK Hnúšťa o uhradení cestovného pre Vlastimil Chaba – Jelšava 8,36 € a hráčovi Miroslav Gono 8,36 € zo zasadnutia na KM. Uhradu realizujte na adresu Vlastimil Chaba nám. Republiky 499, 049 16 Jelšava.

6.       Opravuje Spravodaj č. 34 bod 3/g ..., že FK Badín odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 10.00-12.30 III. ligy SD a MD.

7.       Oprava Spravodajcu č. 35 bod 2/d V. ligy sk. b a III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že FK Liesek odohrá svoje doma hrané MFS na ihrisku v Liesku v nedeľu UHČ.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-629 DK upozorňuje funkcionárov FK na zmeny v kap. XIX. ods. 12 RS 2008/2009 – poplatky za disciplinárne previnenia sa z výšky 100,– Sk menia na 3 EUR, 200,– Sk na 7 EUR a 300,– Sk na 10 EUR,

D-630 DK upozorňuje funkcionárov FK, že jedným z výstupov z pracovných porád vedenia SsFZ so zástupcami FK je ujednotenie trestania hráčov za ich vylúčenie po napomenutí 2. ŽK: -hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku – 1 SN, -hráč družstva dospelých pri druhom a ďalšom vylúčení v súťažnom ročníku – 2SN, -hráč družstva dospelých pri prvom vylúčení v súťažnom ročníku, pričom hráč má účinný podmienečný trest z predchádzajúceho súťažného ročníka – 2SN, -hráč mládeže – vo všetkých prípadoch 2SN, -prípadné iné riešenia – z dôvodu opodstatnenosti námietky voči popisu priestupku vylúčeného hráča.

D-631 DK upozorňuje FK Bytča, Príbelce, Žiar n. Hr. B (všetko dospelí), Lokca, Belá (všetko SŽ), že družstvá majú naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť v zmysle D-626 a D-627.

D-632  Na návrh KR SsFZ Roman Markovič R 4 SN od 26.03.09, 3-5 a kap. XX. bod 17 RS 2008/2009, uhradiť 7 €

D-633  Na návrh KR SsFZ Jozef Híveš DZ 6 SN od 26.03.09, 3-5 a kap. XX. bod 17 RS 2008/2009, uhradiť 7 €

D-634  Na návrh TMK SsFZ a na základe rozhodnutia VV SsFZ DK trestá FK Bytča, Rosina, Trstená, LM Palúdzka, Ďanová, Žarnovica (všetko dospelí) pokutou po 30 € podľa DP 2-6 za nedostatky týkajúce sa platnej trénerskej licencie v stretnutiach sezóny jeseň 2008 €€

D-635  Na návrh TMK SsFZ a na základe rozhodnutia VV SsFZ DK trestá FK Černová, O. Jasenica, Predmier, Podvysoká, Rosina, D. Hričov, Radoľa, Strečno, LM Palúdzka, Šálková, Sklabiná, Rajec, Hriňová, Zborov n. B., Liesek, Korňa, Rudina, Braväcovo, Vidiná (všetko družstvá dorastu) pokutou po 15 € podľa DP 2-6 za nedostatky týkajúce sa platnej trénerskej licencie v stretnutiach sezóny jeseň 2008.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.        Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na Štiavničkách : 23.4.2009 (ZA- kraj), 24.4.2009 (BB-kraj). Prezentácie v uvedené dni budú od 14,00  do 14.45 hod. na Športovej hale. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať!

2.        Žiadame  KR ObFZ o aktuálny stav príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2009. Na SsFZ nahlásiť do 8.4.2009.

3.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8.5.2009.

4.       ÚDZ – berieme na vedomie list ŠK Sklotatran Poltár, ospravedlnenie DZ – R. Koša od 28. marca do odvolania, M. Schneider 10.-13. apríla 2009, J. Libiak 25.-26. apríla 2009, V. Konček 25.-26. apríla 2009, I. Roštár 11.-12. apríla 2009.

5.        Odmeny R, AR, DZ v stretnutiach SFZ – I. LSD (AR-19,92 €), II. LSD (R-23,24 €,AR-16,60 €, DZ-16,60 €), I. LMD (R-19,92 €, AR-13,28 €), I. LSŽ (R-16,60 €, AR-9,96 €), I. LMŽ (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga ženy (R-16,60 €, AR-9,96 €), II. liga ženy (R-13,28 €, AR-8,30 €), I. liga žiačky (R-8,30 €, AR-4,98 €). R, AR a DZ majú právo úhrady cestovného vo výške hromadnej dopravy (vlak, autobus). Pri použití motorového vozidla budú vyplatení podľa platného cenníka príslušnej hromadnej dopravy (ŽSR, SAD) bez predloženia dokladu.

6.        Ospravedlnenia R: Brodňan prac.dni a soboty, Hrnčiar ukončenie činnosti R, Guži 12. 4. 09, Taraba 12. - 19. 4. 09, Čajka 4. 4., 26. 4., 8. - 9. 5. 09, Hýllová 19. 4. 09 a prac.dni, Švec 30. 3. - 5. 4., 11. - 17. 5. 09, Adamec 16. - 30. 4. 09, 8. - 14. 5. 09, Danko 12. 4. 09, Bútora 4. - 5. 4. 09, Ja. Kyzek 4. - 5. 4. 09, Melich 5., 11.,26. 4., 2., 17., 23. 5., 7., 13. 6. 09, Zlejší 11. - 12. 4., 25. - 26. 4., 9. - 10. 5., 23. - 24. 5. 09, M. Poliak PN do prihlásenia, Martin soboty, Pšenák prac.dni a soboty, Danišek 25. - 26. 4. 09, Tisoňová 11.- 12. 4. 09, Šalata 11. – 12. 4. 09, Bencúr PN do prihlásenia.

7.       Ospravedlnenie DL : Ľ. Konečný 1.- 10. apríla.

8.       V zmysle RS SsFZ, kapitola XX, odstavec 17, odstupujeme DK na riešenie postup R a DZ po stretnutí V.ligy Žiar "B" – Hrochoť.

9.       Po zistení nových skutočností upúšťame od ďalších opatrení voči rozhodcovi  M. Fábrymu.

10.   Ospravedlňujeme neúčasť rozhodcu Romana Horáka na zasadnutí komisie .

11.   Obmedzujeme delegácie rozhodcov A. Šulgana  a M Kuteľa na 4 stretnutia

 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ prekontrolovala a vyhodnotila plnenie RS bod 7/2 o povinnom predkladaní platnej trénerskej licencie trénermi v MFS súťažiach SsFZ v jesennej časti ročníka 2008/2009. FK, ktorých tréneri  neplnili uvedenú povinosť, postupuje na DK SsFZ.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       MaK bola zistená skutočnosť, že FK Prameň D. Strehová svojvoľne a neoprávnene zalieva RP. Dôrazne upozorňujeme FK, že v opakovaných prípadoch bude klub postúpený na riešenie DK.

2.       MaK sa zaoberala žiadosťou FK REaMOS K. Lieskovec ohľadom registrácie hráča Peter Vavrek 930426, MaK na základe zistených skutočností konštatuje, že hráč je registrovaný za MŠK K. N. mesto 12. 5. 2008.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK na znenie čl. 3 Prestupového poriadku  pre neprofesionálnych futbalistov, že hráč môže v jednom súťažnom ročníku štartovať za dva futbalové kluby vrátane materského. Podanie žiadosti o matričný úkon, umožňujúci štart hráča za ďalší klub, bude príslušná MaK kvalifikovať za istých okolností (fingovaná strata RP) za pokus o podvod a prípad odovzdá na doriešenie príslušnej DK.

4.       Matričné poplatky: dospelí: do II. ligy pri doručení podkladov poštou 19.92 € a pri osobnom doručení podkladov 29,88 €, do klubov ostatných súťaží 9.96 € a pri osobnom doručení 14.94 €; dorastenci: poštou 6,64 € a pri osobnom doručení 9,96 €. Poplatok za základnú registráciu, resp. duplikát RP 3,32 €, v prípade urýchleného vybavenia (na počkanie) je poplatok 13,28 €. Všetky uvedené platby je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

5.       V snahe predchádzať problémom v prípade predkladania podkladov k matričným úkonom upozorňujeme funkcionárov FK na nasledovné (opakujúce sa) nedostatky: - neuvedenie dátumu od ktorého začína plynúť doba hosťovania, - nesprávna výška poplatku pri žiadostiach doručených osobne (nie zaslaných poštou), - chýbajúce poplatky pri žiadostiach, kde sa vystavuje aj nový RP (pri zatavených RP), - nepriloženie platného zataveného RP ku žiadosti o matričný úkon. Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na sekretariáte SsFZ: utorok 10,00 – 16,00; streda 12,00 – 17,00 a piatok 10,00 – 14,00. V inom čase je možné len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom.

6.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Zmena RS 2008/09 časť adresár FK: III. liga – FK Rakytovce 85 od 12. 2. 09 prezident Milan Toma 0905 805894, gen. manager Anton Jánoš 0905 280258, gen. sekretár Jozef Kvasna 0915 806633; IV. ligas SEVER – ŠK Tvrdošín adresa FK Tvrodšín, Termalšport TS, Trojičné nám. 185/2, 027 44 Tvrdošín, e mail lubogregorec@orava.sk; V. liga sk. A – OFK Teplička n. V adresa: OŠK, Školská 1007/16, 013 01 Teplička n. V. e mail ofk.teplicka@pobox.sk.

2.       Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK a vedúcich družstiev dorastu a dospelých aby si dôsledne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila k 31. 12. 2008 zaslali k výmene na SsFZ. Podkladom k výmene RP (po dobe platnosti) je: vyplnené tlačivo prihláška k registrácii s označením „výmena RP“; fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm nie staršia ako jeden rok; kópia dokladu na overenie RČ (fotokópia RL, OP, karta poistenca a pod.), doklad o úhrade poplatku za výmenu RP vo výške 3,32 € a RP po dobe platnosti. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Matričné miesto zároveň upozorňuje, že v týždni pred zahájením jarnej časti súťaží od 23. -  27. 3. 2009 bude pri výmene RP „na počkanie“ dôsledne požadovať za každý RP príplatok za urýchlenie (3,32€ + 9,96 €).

3.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 870409 Vojtech Kárász Gemer,

4.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

5.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ.

 

Zmena DL č. 20

Liesek – Sučany (SŽ a MŽ, 5. 4. o 10.00-12.00, ObFZ DK za Pilšákovú)

Rakytovce - JUPIE B Bystrica DZ Králka miesto Konečného

SFZ

Jupie BB – Žiar (SD a MD, 28. 3. o 10.00-12.15 UT Radvaň)

Žilina – Žiar (SŽ a MŽ, 14. kolo 28. 4. o 11.00-13.00)