27. 2. 2009

Spravodaj č. 32/2008-09

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.         Na základe RS SsFZ  2008/2009 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2008/2009 uplatnili písomne najneskôr do 5. marca. 2009. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  12. marca. 2009 a následne 19. marca. 2009. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2008/2009 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-626 Na základe podkladov uvedených v Spravodaji SsFZ č. 20-29/2008-09, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 12.02.09 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Bytča, Poltár, Trebostovo, Tisovec, Hnúšťa, Príbelce, Sásová, Podvysoká (všetko dospelí), Jesenské, Tempus R. Sobota (obe dorast), Heľpa, Lokca, Tempus R. Sobota, Belá (všetko SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp. označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ III. liga 13. a 14.3.2009 (piatok, sobota) + vybraní R IV. ligy – Dian, Galád, Ivanič, Ma. Jakubjak, Janíček, Jánoš, Jánošík, Krajči, Ondrašina, P. Oružinský. (účastnícky poplatok R a DZ III. ligy je 15 €). R + DZ IV. liga 14.3.2009 (sobota), R + DZ V. liga 15.3.2009 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2008/2009, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15 €. Program seminárov je zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia - komisie) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca SsFZ uhradí príspevok 10 € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2009. Účastnícky poplatok, resp. príspevok uhradia všetci menovaní výhradne poštovým poukazom SsFZ, ktoré sú k dispozícii na každom ObFZ (do správy pre adresáta uvedú KR – príspevok, resp. poplatok), alebo prevodom na účet SsFZ č. 0050192944/0900. (uvedú konštantný symbol: 0558, variabilný symbol: 547025).

2.       Rada SsFZ na zasadnutí v decembri schválila zavedenie bezhotovostného spôsobu  pri úhradách náhrad  pre rozhodcov a delegátov za  rozhodovanie okrem III. ligy, aj pre stretnutia IV. ligy v jarnej časti súťaží. Pre realizáciu úlohy dôrazne žiadame rozhodcov a delegátov  zväzu zaradených v skupine IV. ligy, aby  obratom zaslali na sekretariát SsFZ e-mailom sutaze@ssfz.sk, alebo poštou svoje osobné údaje : priezvisko, meno,  adresa (aj PSČ), číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, dátum narodenia, číslo účtu v peňažnom ústave. Údaje sú potrebné pre vypracovanie príkazných zmlúv a sú podmienkou pre delegovanie na stretnutia v jarnej časti súťaží.

3.       Žiadame R a DZ:  Debnárová, Václavík ookamžité zaslanie údajov tak, ako je to v bode 2.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prerokovala 19. 2. 09 nedoplatky oddielov voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 5. 3. 09 pod následkom dsicipl. riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ. V. liga: Žiar B – S č. 20 43,15 €, S č. 22 – 175,93 €; dorast: Zuberec – S č. 22 – 195,84 €, FK Trebostovo – S č. 17 – 497,91 € na účet ObFZ MT a FK Králiky 497,91 € na účet ObFZ BB.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 5. 3. 09 o 10.00. Účasť povinná.

2.       VV SFZ, na návrh MaK SFZ po skúsenostiach s používaním nového Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov a po zvážení pripomienok schválil zmeny a doplnky tejto normy. Uvedené zmeny nájdete v úradnej správe SFZ č. 26 na www.futbalsfz.sk. Text Prestupového poriadku ... už po zapracovaní všetkých zmien nájdete na stránke SsFZ v časti dokumenty. Pre prehľadnosť sú časti, kde boli vykonané zmeny vyznačené rastrom. Rastrom sú zároveň označené všetky poplatky a platby v tomto texte, v mene euro tak, ako ich schválil VV SFZ dňa 13. 1. 2009.

3.       Matričné poplatky: dospelí: do II. ligy pri doručení podkladov poštou 19.92 € a pri osobnom doručení podkladov 29,88 €, do klubov ostatných súťaží 9.96 € a pri osobnom doručení 14.94 €; dorastenci: poštou 6,64 € a pri osobnom doručení 9,96 €. Poplatok za základnú registráciu, resp. duplikát RP 3,32 €, v prípade urýchleného vybavenia (na počkanie) je poplatok 13,28 €. Všetky uvedené platby je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

4.       V snahe predchádzať problémom v prípade predkladania podkladov k matričným úkonom upozorňujeme funkcionárov FK na nasledovné (opakujúce sa) nedostatky: - neuvedenie dátumu od ktorého začína plynúť doba hosťovania, - nesprávna výška poplatku pri žiadostiach doručených osobne (nie zaslaných poštou), - chýbajúce poplatky pri žiadostiach, kde sa vystavuje aj nový RP (pri zatavených RP), - nepriloženie platného zataveného RP ku žiadosti o matričný úkon. Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na sekretariáte SsFZ: utorok 10,00 – 16,00; streda 12,00 – 17,00 a piatok 10,00 – 14,00. V inom čase je možné len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom.

 

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Zmena RS 2008/09 časť adresár FK: V. liga sk. A: ŠK Radoľa – prezident Jozef Macúš 0903 013918, 0949 322074, manager Dušan Mičian 0903 166922, pošta na: Jozef Macúš, Pod Dúbravkou 327, 023 36 Radoľa, e mail renatka_jozko@stonline.sk.

2.       Rada SsFZ na zasadnutí 5. decembra 2008 rozhodla o bezhotovostnom spôsobe  a výške náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu za vedenie stretnutí v jarnej časti  súťaže s ohľadom na prechod platieb v  mene -  €. Rada rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ a splátky pre mužstvá III. ligy rozdeliť na dve splátky  a to : 1. splátku uhradia kluby do 23. marca vo výše 1090 €2. splátku do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192949 / 0900. Rada súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy. V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradia finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ 0050192949/0900  a to : -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. 3. 2009 sumu 800 €;  2. splátka – FK, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670 €; - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, St. Bystrica, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €. Ďalej platia všetky ustanovenia Rozpisu súťaží SsFZ, časti XVIII, bod 6 s dodatkom: V prípade odloženia stretnutia III. a IV. ligy ( pre nespôsobilý terén a pod.) prináležia R, AR a DZ „ostatné náhrady“ podľa RS. V takom prípade vyplatí „ostatné náhrady“ R, AR a DZ usporiadajúci FK.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že zmeny hracích dní a časov, ktoré schválili príslušné riadiace komisie (ŠTK a KM) prostredníctvom Spravodajcov boli platné len na príslušnú časť súťažného ročníka – jeseň. Pre jarnú časť súť. roč. 2008/09 je potrebné o zmeny hracích dní, časov, miest stretnutí opätovne požiadať v súlade s RS, časť II. Termínová listina, hracie dni a časy, bod 4.

4.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

5.       Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK a vedúcich družstiev dorastu a dospelých aby si dôsledne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila k 31. 12. 2008 zaslali k výmene na SsFZ. Podkladom k výmene RP (po dobe platnosti) je: vyplnené tlačivo prihláška k registrácii s označením „výmena RP“; fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm nie staršia ako jeden rok; kópia dokladu na overenie RČ (fotokópia RL, OP, karta poistenca a pod.), doklad o úhrade poplatku za výmenu RP vo výške 3,32 € a RP po dobe platnosti. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti. Matričné miesto zároveň upozorňuje, že v týždni pred zahájením jarnej časti súťaží od 23. -  27. 3. 2009 bude pri výmene RP „na počkanie“ dôsledne požadovať za každý RP príplatok za urýchlenie (3,32€ + 9,96 €).

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 860401 Michal Bariak Príbelce, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 900504 Martin Chovan Šalková, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 730624 Robert Vas Uz. Panica,