6. 2. 2009

Spravodaj č. 29/2008-09

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné semináre R a DZ SsFZ sa uskutočnia v priestoroch Združenej strednej školy - Učilište poľnohospodárske, Demänovská cesta 669 Liptovský Mikuláš nasledovne: R+DZ III. liga 13. a 14.3.2009 (piatok, sobota) + vybraní R IV. ligy – Dian, Galád, Ivanič, Ma. Jakubjak, Janíček, Jánoš, Jánošík, Krajči, Ondrašina, P. Oružinský. (účastnícky poplatok R a DZ III. ligy je 15 €). R + DZ IV. liga 14.3.2009 (sobota), R + DZ V. liga 15.3.2009 (nedeľa). Účasť všetkých R a DZ na seminároch je povinná a je podmienkou účinkovania R a DZ v jarnej časti 2008/2009, preto si  v dostatočnom predstihu zabezpečte svoje pracovné a súkromné záležitosti tak aby ste sa seminárov mohli zúčastniť. Nezúčastnení R resp. DZ uhradia v náhradnom termíne účastnícky poplatok 15 €. Program seminárov je zverejnený na web-stránke SsFZ (sekcia - komisie) aj s časmi prezentácie, preto všetkých žiadame o dochvíľnosť. Na seminároch každý rozhodca SsFZ uhradí príspevok 10 € na organizačné náklady KR SsFZ v roku 2009.

2.       Rada SsFZ na zasadnutí v decembri schválila zavedenie bezhotovostného spôsobu  pri úhradách náhrad  pre rozhodcov a delegátov za  rozhodovanie okrem III. ligy, aj pre stretnutia IV. ligy v jarnej časti súťaží. Pre realizáciu úlohy dôrazne žiadame rozhodcov a delegátov  zväzu zaradených v skupine IV. ligy, aby  obratom zaslali na sekretariát SsFZ e-mailom sutaze@ssfz.sk, alebo poštou svoje osobné údaje : priezvisko, meno,  adresa (aj PSČ), číslo občianskeho preukazu, rodné číslo, dátum narodenia, číslo účtu v peňažnom ústave. Údaje sú potrebné pre vypracovanie príkazných zmlúv a sú podmienkou pre delegovanie na stretnutia v jarnej časti súťaží.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       VV SFZ, na návrh MaK SFZ po skúsenostiach s používaním nového Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov a po zvážení pripomienok schválil zmeny a doplnky tejto normy. Uvedené zmeny nájdete v úradnej správe SFZ č. 26 na www.futbalsfz.sk. Text Prestupového poriadku ... už po zapracovaní všetkých zmien nájdete na stránke SsFZ v časti dokumenty. Pre prehľadnosť sú časti, kde boli vykonané zmeny vyznačené rastrom. Rastrom sú zároveň označené všetky poplatky a platby v tomto texte, v mene euro tak, ako ich schválil VV SFZ dňa 13. 1. 2009.

2.       Matričné poplatky: dospelí: do II. ligy pri doručení podkladov poštou 19.92 € a pri osobnom doručení podkladov 29,88 €, do klubov ostatných súťaží 9.96 € a pri osobnom doručení 14.94 €; dorastenci: poštou 6,64 € a pri osobnom doručení 9,96 €. Poplatok za základnú registráciu, resp. duplikát RP 3,32 €, v prípade urýchleného vybavenia (na počkanie) je poplatok 13,28 €. Všetky uvedené platby je možné uhrádzať výhradne poštovou poukážkou SsFZ.

3.       V snahe predchádzať problémom v prípade predkladania podkladov k matričným úkonom upozorňujeme funkcionárov FK na nasledovné (opakujúce sa) nedostatky: - neuvedenie dátumu od ktorého začína plynúť doba hosťovania, - nesprávna výška poplatku pri žiadostiach doručených osobne (nie zaslaných poštou), - chýbajúce poplatky pri žiadostiach, kde sa vystavuje aj nový RP (pri zatavených RP), - nepriloženie platného zataveného RP ku žiadosti o matričný úkon. Upozorňujeme aj na úradné hodiny pre vybavovanie matričných a registračných úkonov na sekretariáte SsFZ: utorok 10,00 – 16,00; streda 12,00 – 17,00 a piatok 10,00 – 14,00. V inom čase je možné len po telefonickom dohovore s príslušným pracovníkom.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       HK prejednala 13. 11. 08 na svojom zasadnutí nedoplatky FK. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 15. 1. 09 pod následkom disc. riešenia. Fotokópiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ: III. liga: Bytča S č. 12  - 175,93 €, S č. 14 – 109,54 €, S č. 17 43,15 €, S č. 18 43,15 €; Kremnička S č. 17 – 43,15 €; IV. liga: Poltár S č. 15 – 341,90 €, S č. 17 – 59,75 €, S č. 18 – 19,92 €; Trebostovo S č. 15 – 59,75 €; Tisovec S č. 18 – 109,54 €; Hnúšťa S č. 12 – 43,15 €, S č. 19 – 6,64 €; V. liga: Selce S č. 17 – 6,64 €, Príbelce S č. 18 – 43,15 €, Sklabiná S č. 18 – 109,54 €, Sásová S č. 19 – 49,79 €; Podvysoká S č. 19 – 6,64 €; dorast: Jesenské S č. 11 – 59,75 €; Tempus RS S č. 19 – 9,96 €, žiaci: Heľpa S č. 12 – 9,96 €; Lokca S č. 13 – 9,96 €; Tempus RS S č. 18 – 9,96 €; Belá S č. 19 – 3,32 €. Uvedené nedoplatky je nutné uhradiť na účet SsFZ a doklad zaslať (odfaxovať) na sekretariát SsFZ.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.       Rada SsFZ na zasadnutí 5 decembra 2008 rozhodla o bezhotovostnom spôsobe  a výške náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu za vedenie stretnutí v jarnej časti  súťaže s ohľadom na prechod platieb v  mene -  €. Rada rozhodla zmeniť Rozpis súťaží SsFZ a splátky pre mužstvá III. ligy rozdeliť na dve splátky  a to : 1. splátku uhradia kluby do 23. marca vo výše 1090 €2. splátku do 1. mája vo výške 1000 € na účet SsFZ – č.ú. 0050192949 / 0900. Rada súčasne rozhodla bezhotovostný spôsob uhrádzania náhrad pre rozhodcov, asistentov rozhodcov a delegátov zväzu prostredníctvom sekretariátu SsFZ rozšíriť a uplatniť aj v stretnutiach jarnej časti IV. ligy. V súvislosti s tým futbalové kluby IV. ligy uhradia finančnú náhradu na vyplatenie R, AR a DZ v dvoch splátkach na účet SsFZ 0050192949/0900  a to : -  futbalové kluby IV. ligy SEVER a JUH – 1. splátka do 23. 3. 2009 sumu 800 €;  2. splátka – FK, ktoré odohrajú v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 7 MFS (Oščadnica, Stráňavy, Trebostovo, Belá-Dulice, Turany, Predmier, Černová, Revúca, Hajnáčka, Jesenské, Jupie BB - Podlavice, Hnúšťa, Ružiná) do 1. 5. 2009 sumu 670 €; - futbalové kluby, ktoré odohrajú  v jarnej časti IV. ligy ako usporiadatelia 6 MFS (Z. Poruba, Dúbrava, K. Lieskovec, St. Bystrica, K. Lúčka, Tvrdošín, O. Jasenica, Poltár, Tisovec, Hliník, Brusno, B. Štiavnica, D. Strehová a V. Blh) do 1. 5. 2009 sumu 460 €. Ďalej platia všetky ustanovenia Rozpisu súťaží SsFZ, časti XVIII, bod 6 s dodatkom: V prípade odloženia stretnutia III. a IV. ligy ( pre nespôsobilý terén a pod.) prináležia R, AR a DZ „ostatné náhrady“ podľa RS. V takom prípade vyplatí „ostatné náhrady“ R, AR a DZ usporiadajúci FK.

2.       Zmena RS 2008/09, časť Adresár FK: III. liga: MFK Lokom. Zvolen riaditeľ MFK Peter Lihan m 0905 541135; V. liga sk. A: OFK Teplička n. V prezident OFK: Ján Oleš m 0903 504441, adresa: Ján Oleš, OFK, Na Močiar 625/18, 013 01 Teplička n. Váhom; V. liga sk. B: Tatran Sučany predseda Marián Dianovský m 0918 583395, č. t. byt 043/4293756, zam. 0960/482503, 508, tajomník FO:Peter Móric m: 0911 851583, č.t. doma: 043/4291187, adresa FO: ing. Marián Dianovský, Fatranská cesta 1270/25, 038 52 Sučany.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že zmeny hracích dní a časov, ktoré schválili príslušné riadiace komisie (ŠTK a KM) prostredníctvom Spravodajcov boli platné len na príslušnú časť súťažného ročníka – jeseň. Pre jarnú časť súť. roč. 2008/09 je potrebné o zmeny hracích dní, časov, miest stretnutí opätovne požiadať v súlade s RS, časť II. Termínová listina, hracie dni a časy, bod 4.

4.       Oznamujeme funkcionárom FK, že matričné miesto nebude podávať informácie o registrácii hráčov na základe telefonátov, ale odpovie obratom na dotazy zaslané e mailom.

5.       Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK a vedúcich družstiev dorastu a dospelých aby si dôsledne prekontrolovali RP svojich hráčov a RP, ktorých platnosť skončila k 31. 12. 2008 zaslali k výmene na SsFZ. Podkladom k výmene RP (po dobe platnosti) je: vyplnené tlačivo prihláška k registrácii s označením „výmena RP“; fotografia rozmerov 3,5x4,5 cm nie staršia ako jeden rok; kopia dokladu na overenie RČ (fotokópia RL, OP, karta poistenca a pod.), doklad o úhrade poplatku za výmenu RP vo výške 3,32 € a RP po dobe platnosti. Žiadame zároveň kolegov z ObFZ, aby o týchto skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

6.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín JÚL  2008: 750121 Ján Budai Iskra Hnúšťa, 701208 Miroslav Hirko Sirk, 870409 Vojtech Kárász Gemer,

7.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín AUGUST  2008: 920909 Dávid Barta Jesenské, 8501278 Ján Holeš Brodno, 850324 Richard Kendera Hrboltová, 900623 Vladimír Klučka Zákopčie, 940410 Pavol Kovalík Tvrdošín, 900712 Igor Mikulec Jakub, 860520 Ladislav Poťák Zakamenné, 830906 Ján Sako Janova Lehota, 770420 Peter Seduch Rudinská, 790110 Marek Slávik O. N. Ves, 890406 Tomáš Albán G. Jablonec, 770812 Robert Baláž Lieskovec, 681207 Pavel Kilik Kráľ, 780405 Peter Safrany Hajnačka, 870207 Martin Škvareniak V. Teriakovce.

8.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: Prestupový termín SEPTEMBER 2008: 820322 Maroš Balga O. N. Ves, 890901 Radoslav Kováč Bastav Revúca Revúčka, 710914 Ľuboš Uhlár Uhorské,860401 Michal Bariak Príbelce, 780422 Radovan Frátrik Belá, 860711 Ľudovít Grznár K. N. Mesto, 900504 Martin Chovan Šalková, 800225 Robert Kosmel O. Poruba, 780310 Štefan Šipoš Kráľ, 730624 Robert Vas Uz. Panica,