Spravodaj č. 26/2007-08

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       NEDOPLATKY ODIELOV ZO SPRAVODAJOV SsFZ č. 20 a 21. III.liga: Bytča s.č. 20 – 15000+ 300 Sk; DEZIDER GERO, Bytča s.č. 20 - 200 Sk; MIROSLAV TICHY, Bytča sč. 20 – 200 Sk; Bytča s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Kremnička s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Námestovo  s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; Fiľakovo s.č. 21 – 2000 + 300 Sk; L.Štiavnica s.č. 21 – 1000 + 300 Sk; Zvolen s.č. 21 – 1000 + 300 Sk; V. liga: LADISLAV DOBOŠ, Ďanová s.č. 20 – 200Sk; Radlovce s.č. 20 – 3000 + 200 + 200 Sk; Janovce s.č. 20 – 1000 + 300Sk; Podvysoká s.č. 21 – 280Sk; Rozhodcovia: LADISLAV SZABÓ s.č. 20 – 200Sk; Hospodárska komisia žiada uhradiť uvedené nedoplatky na účet SsFZ do 30.1.2008 pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu o uhradení treba zaslať na sekretariát SsFZ.

2.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 15. 11. 07: III. liga: Bánová – S č. 15: 3 000+300 SK; IV. liga: K. Lieskovec – č. 11: 200 SK; Poltár – č. 12: 200+400 SK; O. Jasenica – č. 18: 5 000+300 SK; V. liga: Sásová – č. 15: 3 000+300 SK; Bešeňová – č. 13: 200 SK; Vinica – č. 16: 10 000+300 SK; Rudinská – č. 16: 200+200+5 000+300+200 SK; B. Štiavnica – č. 19: 8 000+300 SK; Žiar B – č. 18: 2 000+300 SK; Predmier – č. 19: 200+200+200 SK; Nenince – č. 19: 30 000+300+200 SK; Boľkovce – č. 19: 10 000 SK; Bánová B – č. 19: 2 000+300 SK; L. Sliače – č. 19: 10 000+300 SK; Zuberec – č. 19: 200 SK; Ďanová – č. 19: 200 SK; Vrútky – č. 19: 200+400 SK; SD: L. Mikuláš – č. 11: 100+200 SK;  Martin – č. 15: 1 000+300 SK; MD: Rakytovce – č. 19: 100+200 SK; dorast: Belá – č. 12: 1 000+300;  Trebostovo – č. 13: 1 000+300 SK; Rudina – č. 15: 100+200 SK; Klenovec – č. 18: 1 000+300 SK; Detva – č. 19: 100+200 SK; Podvysoká – č. 19: 1 000+300 SK; SŽ: T. Teplice – č. 17: 5 000+300 SK; Rakytovce – č. 18: 1 000+300+12 000+300 SK; Krásno – č. 19: 1 000+300 SK; MŽ: T. Teplice – č. 13: 100+200, č. 16: 200+200+5 000+300 SK. Vzhľadom na neuhradenie uvedených nedoplatkov hospodárska komisia SsFZ žiada ich uhradenie  na účet SSFZ do 30.1.2008. V prípade neuhradenia do uvedeného termínu bude HK SsFZ postupovať v súlade s RS 2007/2008, časť XIX. Hospodárske náležitosti, bod 5, tretia odrážka (udelenie nového trestu vo výške neuhradenej pokuty DK SsFZ).  Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku je potrebné zaslať na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Tak, ako sa to už stalo tradíciou, v tomto roku už po 13-ty krát vyhlasuje Stredoslovenský futbalový zväz, na základe hlasovania trénerov III. ligy a členov TMK, najlepších futbalistov v regióne stredného Slovenska v príslušnom roku. Slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za r. 2007 sa uskutoční 11. januára 2008 (piatok) o 19.00 hod. v reprezentačných priestoroch Zvolenského zámku. Udeľovanie ocenenia najlepším futbalistom sa uskutoční v rámci IV. plesu SsFZ. Prípravou plesov sleduje SsFZ založenie tradície neformálnych stretnutí funkcionárov zväzových orgánov a klubov, ocenených hráčov, trénerov, rozhodcov, delegátov, partnerov a fanúšikov futbalu na strednom Slovensku. Touto cestou Vás čo najsrdečnejšie pozývame na tento slávnostný večer. Z dôvodu organizačného zabezpečenia plesu Vás žiadame, aby ste nám do 4. 1. 2008 záväzne (telefonicky 048/4148913, faxom, 048/4148914, e-mailom futbal@ssfz.sk, prípadne mobil 0915 827656 Matejka, 0905 151511 Jánošová), nahlásili svoju účasť, účasť manželky (priateľky), prípadne ďalších Vaších hostí. Cena zlosovateľnej vstupenky pre jedného účastníka plesu je 800 SK.