Spravodaj č. 4/2007-08

 

Súťaž SsFZ a oficiálneho partnera SsFZ FOOTBALL PLANET

 

Na základe priaznivej odozvy z uplynulého súť. roč.  sme sa rozhodli pokračovať v spolupráci s firmou FOOTBALL PLANET a vyhlasujeme spoločne súťaže pre družstvá dospelých štartujúce v súťažiach SsFZ pre súť. roč. 2007/08:

1.       Sada dresov (dres + trenírky) 15 ks – obdrží družstvo FK, ktoré získa najvyšší počet bodov.

2.       Sadu dresov (dres + trenírky) 15 ks – obdrží družstvo FK, ktoré získa druhý najvyšší počet bodov. v oboch prípadoch sa pri družstvách III. ligy (16 účastníkov) body prepočítajú podľa koeficientu odohraných stretnutí. V prípade rovnosti počtu bodov rozhodne počet bodov získaných na ihriskách súperov.

3.       4 zápasové lopty získajú všetci víťazí súťaží SsFZ v kategórii dospelých.

 

Ďalšie súťaže sú určené pre zákazníkov FOOTBALL PLANET (za zákazníka sa považuje každý FK, ktorý sa preukáže zaplatenou faktúrou od firmy Football Planet). Tieto súťaže vyhodnotí firma Football Planet: Jedná sa o družstvá dospelých:

Z/1. Sada dresov (dres + trenírky) 15 ks – získa družstvo FK, ktoré získa najvyšším počtom bodov.

Z/2. 10 ks tréningových lôpt – obdrží družstvo FK, ktoré získa druhý najvyšší počet bodov.

Z/3. 10 ks trénengových lôpt – obdrží družstvo FK, ktoré získa tretí najvyšší počet bodov.

Kritéria na rozlíšenie platia ako pri súťaží 1 a 2.

 

Športovo – technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Oznamujeme FK, ktoré dosiaľ nemajú schválené HP pre stretnutia riadené SsFZ, že obhliadka hracích plôch sa vykoná v priebehu mesiaca august. Zatiaľ budú HP považované ako schválené.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Upozorňujeme FK na povinnosť z RS 2007/08 čl. II. Termínová listina bod 4 a, b: Na schválenú zmenu upozorní FK doporučenou listovou zásielkou o tejto skutočnosti FK, ktorých sa táto zmena týka.

2.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)        1. kolo III. ligy SD a MD Revúca – Martin 5. 8. o 10.00-12.30, MFK Revúca uhradí 200 SK.

b)        5. kolo III. ligy SD a MD Revúca – Námestovo 2. 9. 07 o 10.00-12.00

c)        4. kolo V. ligy dorast sk. A v opačnom poradí ako bolo vyžrebované Radoľa –Staškov 26. 8. 07 o 13.30 na ihrisku v Radoli

d)        3. kolo V. ligy dorast sk. D Halič – Cinobaňa 18. 8. 07 o 13.30

e)        1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – K. Lieskovec 4. 9. 07 (utorok) o 15.00-17.00

f)          2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Raková – Rajec 12. 9. 07 (streda) o 15.00-16.45

g)        4. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. A Raková – Radoľa 18. 9. 07 (utorok) o 15.00-16.45

h)        1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Lisková – O. Jasenica 29. 8. 07 (streda) o 12.00-14.00

i)          1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Z. Poruba – Liesek 29. 8. 07 (streda) o 16.00-18.00

j)          3. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B v opačnom poradí ako bolo vyžrebované Liesek – D. Kubín B 19. 8. 07 o 10.00-12.00

k)        1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Podlavice B 5. 9. 07 (streda) o 15.30-17.00

l)          1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar B – Heľpa 29. 8. 07 (streda) o 10.00-12.00

m)      1. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – Hliník 5. 9. 07 (streda) o 15.00-17.00

n)        2. kolo III. ligy Sža  MŽ sk. C Heľpa – Badín 12. 9. 07 (streda) o 15.00-17.00

o)        2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – Kováčová 12. 9. 07 (streda) o 15.30-17.30

p)        3. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Hliník 19. 9. 07 (streda) o 15.00-16.30

q)        3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – Sliač 19. 9. 07 (streda) o 15.00-17.00.

3.       Nariaďuje odohrať MFS:

a)        IV. liga dorast sk. SEVER Hôrky – L. Sliače, V. liga dorast sk. B Rabča – B. Potok, V. liga dorast sk. D Divin – Vidiná 5. 8. 2007 o 13.30,

b)        z dôvodu ďalšej zmeny možnej delegácie R MFS III. ligy SD a MD v UHČ 10.00-12.15.

4.       Oznamuje účastníkom III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že Tatran Pliešovce odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 10.00-12.00.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-2 DK žiada DK ObFZ o písomné nahlásenie zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2006/2007 u družstiev FK, ktoré postúpili do súťaží SsFZ a jednotlivcov, ktorí prešli do vyššej vekovej kategórie, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ.

D-4 Na základe podkladov HK SsFZ uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 48/2006-2007 a 1/2007-2008, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodmienečne činnosť dňom 12.7.07 za neuhradenie pokút  a poplatkov týmto družstvám FK: Rudisnká, Nenince (všetci dospelí), Radzovce, Tempus RS, Radoľa (všetci dorast), Rakytovce, Roma Revúca (SŽ). Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl.10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom predložte na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-6 Na základe podkladov HK uverejnených v Spravodajcoch SsFZ č. 2. a 3/2007-08 na návrh HK DK podľa DP 2-9 zastavuje nepodm. činnosť dňom 26. 7. 07 za neuhradenie medziodd. pohľadávok FK Tvrdošín dorast (pre FK L. Sliače vo výške 2 350 SK) a FK Poltár dorast (pre FK Dudince vo výške 5 007 SK). Zastavená činnosť družstiev trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady medziodd. pohľadávok. Fotokópiu dokladov o úhrade medziodd. pohľadávok obratom predložte na sekretariát SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Letný seminár rozhodcov SsFZ zaradených na nominačnú listinu 2007/2008 sa uskutoční dňa 3. augusta 2007 o 15,00 hod. v aule Právnickej fakulty UMB – ul. Komenského 20 Banská Bystrica. Program : prezentácia (od 14,00 hod.), predaj RS 2007/2008, vystúpenie členov VV SsFZ, zmeny a doplnky PF, vyhodnotenie jarnej časti 2006/2007, pokyny pre súťažný ročník 2007/2008, diskusia. Na seminár si prineste Preukaz rozhodcu z dôvodu potvrdenia predĺženia licencie rozhodcu A na ďalšie obdobie. Na seminári sa bude predávať RS 2007/08 á 50 SK

2.       Fyzických previerok R SsFZ dňa 3.8.2007 o 13,00 hod. v Banskej Bystrici na Štiavničkách sa zúčastnia: Forgon, Horák, Urda, Žbirka, J.Malček, Pocklan, Rogoň, Debnárová, Drapáč, Droppa, Fazekaš, Frančák, M.Gonda, Jacko, Löcsös, M.Malček, Petrák, Reguly, Staškovan, Súhrada, Vanková, Žuffa. Zraz menovaných je na Športovej hale o 12,15 hod.

3.       KR SsFZ pozýva na letný seminár R SsFZ dňa 3.8.2007 na Právnickú fakultu UMB v Banskej Bystrici aj bývalých rozhodcov SsFZ : pp. I. Šulek, I. Szabo, I. Repa, M. Kučera, D. Zdechovan, M. Kubinec, P. Gamboš.

4.       Prvé zasadnutie technického úseku KR SsFZ sa uskutoční dňa 16.8.2007 o 15,00 hod. v Banskej Bystrici.

5.       Ospravedlnenia : Bencúr – soboty (jesenná časť), Korenčík – 11.a 12.8.2007 + (3.8. LS), Forgon – 3.-20.8.2007 + (3.8. LS), Hronček – 11.7.-11.9.2007 + (3.8. LS), Strna – od 5.8.2007 do prihlásenia, Hrnčiar – 24.6.-7.10.2007 + (3.8. LS), Žbirka – jesenná časť 07/08 + (3.8. LS), Marhefka – 20.7.-31.12.2007 + (3.8. LS), Halfár – 25.7.-4.8.2007 + (3.8. LS), Ambróz – 2.-14.8.2007 + (3.8. LS), Mastiš – do 10.9.2007 + (3.8. LS), J. Malček – do prihlásenia + (3.8. LS), Ondrašina – 11.a18.8., 25.a26.8., 1.a2.9., Melich – august 2007 + (3.8. LS), Bajús – 4.-18.8.2007 + (3.8. LS), Jo. Kyzek – 7.-18.8.2007, Zelezník – 4.8.2007, Súhrada – 4.8., 25.8.-8.9.2007 +  (3.8. LS), Paňko – 11.8., 18.8., 25.8., 8.9., 22.9., 6.10., 20.10., 3.11.2007, Golian – 11.-19.8.2007, Krajči – 7.-16.8.2007, M. Budáč - (3.8. LS), Dvorštiak – 4.a5.8.2007, Pilšáková – 4.a5.8.2007 + (3.8. LS), Moják – 4.-12.8.2007, Kamenišťák – 18.a19.8., 25.a26.8., 1.a2.9., 8.9., 6.10.2007, Glončák – 4.-31.8.2007 + (3.8. LS), Bušo – soboty 4.8.-8.9.2007, M. Majer - (3.8. LS), Fáber – soboty doobeda, Baranček – 3.-18.8.2007 + (3.8. LS), Knapec – 1.8.-17.9.2007 + (3.8. LS).

6.       Nominačná listina delegátov pre súťažný ročník 2007 – 2008. Delegáti – skupina III. liga: Viktor Babka, Pavol Baják, Branislav Braučok, Milan Dolník, Marián Halaj, Viktor Holáčik, Dušan Hrčka, Ján Hrčka, Vladimír Hubka, Jozef Kahan, Juraj Kanka,  Libor Kolibáč, Stanislav Krahulec, Vladimír Kosec, Igor Krško, Július Kubáni, Jozef Libiak, Ján Majsniar, Zdenko Mastiš, Vladimír Orság, Ľubomír Repa, Ivan Roštár, Miroslav Spišiak, Miroslav Schneider, Milan Svrčina, Pavol Ševec, Stanislav Špila, Peter Truban, František Vorel. Delegáti IV. liga: Vladimír Badura, Dezider Balajthy, Jozef Balko, Daniel Borcovan, Jozef Brťka, Peter Bubniak, Peter Budáč, Jozef Čunderlík, Pavol Ďurana, Ján Forgon, Ladislav Hurík, Ján Kmoško, Ľubomír Konečný, Ladislav Knap, Rastislav Koša, Jozef Kuska, Ján Marko, Milan Meliš,  Tibor Michalko, Ján Nosáľ, Vladimír Piatek, Slavomír Pšenica, Pavol Romanec, Ján Uhrín. Ján Zeleňák., Delegáti V. ligy : Vladimír Ďurana, Vojtech Jančok, Pavol Chovanec,  Pavol Jánošík, Jozef Híveš, Ladislav Kamenišťák,  Vojtech Koncz, Vladimír Konček, Vladimír Krajči, Peter Králka, Tibor Králik, Marcel Kubinec, Miroslav Kučera, Milan Macek, Stanislav Muráň, Antoním Piaček, Martin Rúčka, Daniel Starove, Peter  Šmíd, Jaroslav Šupka, Peter Švehlík,. Jaroslav Turský, Jozef Vrteľ, Dušan Zdechovan, Mimo výkon funkcie : Igor Krško, Vladimír Badura.

7.       S e m i n á r  pre delegátov zaradených na nominačnú listinu pre súťažný ročník 2007 / 2008 bude, v s o b o t u  28. júla 2007 od 8. 00  do 12,30  hod. v Banskej Bystrici, zasadačka Jednotného majetkového fondu SR, ČSA 25 ( bývalá budova KOR ).  Účasť na seminári je podmienkou delegovania na stretnutia v novom súťažnom ročníku.

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2007/2008 – zápasy 3. kola sa odohrajú  7. - 8. augusta 2007: 1. skupina (ObFZ BB) Savon BB – JUPIE BB, 2. skupina (ObFZ ZV) Očová – Krupina, Hriňová – Zvolen, 3. skupina (ObFZ ZH/VK) Žarnovica – Žiar, Dolná Strehová – V. Krtíš, 4. skupina (ObFZ LC/RS) Hnúšťa – Lučenec, 5. skupina (ObFZ MT/LM) FOMAT Martin – Lisková, 6. skupina (ObFZ CA)  Krásno – Čadca, 7. skupina (ObFZ DK) Tvrdošín – Námestovo, Liesek- D. Kubín, 8. skupina (ObFZ ZA) Raj. Teplice – Varín, Rajec – Veľké Rovné.Domáce družstvo dohodne presný termín zápasu so súperom a oznámi ho sekretárovi ObFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby na uvedené zápasy delegovali po jednom rozhodcovi.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       V prestupových termínoch august a september poplatok za matričný úkon, ktorý sa robí na počkanie je o 50% zvýšení.

2.       Dorastenci roč. 1989 môžu hlásiť len prestup, prípadné hosťovanie len za družstvo dosp., poplatok je 450 SK.

3.       Zasadnutie MaK bude 23. 8. 07 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že v prípade ak zaslali podklady k prechodu žiakov do dorastu v termíne, je nevyhnutné zaslať ich žiacke preukazy. Len v tom prípade im budú zaslané nové RP. Zároveň upozorňujeme tak, ako sme to avízovali už v pokynoch, prechod žiakov do dorastu v týždni od 30. 7. do 4. 8. 07 matričné miesto nevybavuje. V prípade urgentnej situácie jedine s príplatkom za úrýchlenie á 300 SK za jeden preukaz (100+300 SK). Žiadame kolegov z ObFZ, aby o tomto informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

2.       Sekretariát SsFZ rozosiela v týchto dňoch RS 2007/08 vždy jeden výtlačok na FK, ktorého družstvo (družstvá) štartujú v súť. roč. 2007/08 v súťažiach SsFZ. Ďalšie výtlačky RS si môžu FK zakúpiť na sekretariáte SsFZ á 50 SK za jeden výtlačok, platba výhradne poštovým poukazom SsFZ.

 

 

Zmena DL č. 1

Z. Poruba – Liesek (SŽ a MŽ, 29. 8. o 16.00-18.00, nová Janíček a Pavkovčeková).