Spravodaj č. 21/2006-2007

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom zasadnutí 16. 11. 06, okrem iných, prerokoval plnenie podmienok o počte R FK štartujúcich v súť. SsFZ. Zobral na vedomie zoznam FK, neplniacich podmienku v zmysle RS 2006/07 čl. VI. Podmienky pre štart v súť. SsFZ, bod 3: III. liga: Králiky (chýba 1 R), Bytča (-1). IV. ligy: Poniky (-1), Selce (-1), Trebostovo (-1), T. Štiavnička (-2), Hliník (-2), Makov (-1). V. ligy: Radvaň (-2), Sásová (-2), Vyhne (-1), N. Baňa (-1), Sučany (-1), D. Hričov (-1), Predmier (-1). VV zároveň ukladá uvedeným FK zabezpečiť chýbajúci počet R do 31. 3. 2007 pod následkom finančného postihu podľa RS čl. VI., bod 3.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Plánované zimné semináre rozhodcov SsFZ: III. liga + IV. liga a vybraní R z V. ligy – spoločne (Brezno), V. liga SEVER – samostatne, V. liga JUH – samostatne. Ďalšie informácie v nasledujúcich ÚS.

2.       KR SsFZ pozastavuje delegovanie na stretnutia dospelých: Rohoň, Rogoň, Náther,  Taraba po 2 stretnutia za ospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KR, Dráhovský, Fazekaš, Szabó po 3 stretnutia za neospravedlnenú neúčasť na zasadnutí KR, Medveď 2 stretnutia za opakované nedostatky.

3.       Pozastavenie delegovania na stretnutia dospelých v riešení : Repa (Rudinská – K.N.Mesto)

4.       Oznamy a informácie pre rozhodcov SsFZ sa nachádzajú na web-stránke SsFZ /komisie / oznam KR.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 9. 11. 06: III. liga: Rudinská S č. 13  -20 000+300+10 000+300+200 SK; Bytča S č. 16 – 2 000+300 SK, S č. 19 – 200+400 SK; Brusno S č. 17 – 8 000+300, S č. 18 – 2 000+300 SK; D. Ždaňa S č. 18 – 3 000+300 SK; IV. liga: Selce S č. 12 – 1 000+300, S č. 13 – 400, S č. 15 – 1 500+300 SK; Ružiná S č. 15 – 200 SK; Tisovec S č. 17 – 3 000+300 Sk; Kalinovo S č. 18 – 100 SK; Jesenské S č. 18 – 8 000+300 SK; V. liga: Podbiel S č. 14 – 5 000+300 SK; Cinobaňa S č. 17 – 3 000+300 SK, H. Zalužany S č. 18 – 2 000+300 SK; Predmier S č. 19 – 1 000+300 SK; SD: Čadca S č. 18 – 2 000+300 SK, S č. 19 – 200+400 SK; dorast: Podvysoká S č. 19 – 100+200 SK; Kokava S č. 14 – 100+200+200+200+5 000+300 SK; H. Nemce S č. 15 – 1 500 SK; S. Kremnička S č. 19 – 200 SK; SŽ: Radvaň S č. 12 – 100+200 SK, T. Teplice S č. 14 – 200+200+5 000+300 SK; Žilina B S č. 18 – 2 000+300 SK, S č. 19 – 100+200+100+200+200+400 SK; MŽ: Krásno S č. 17 – 200+400 SK. Uvedené pokuty a poplatky nariaďujeme uhradiť do 30. 11. 06 na účet SsFZ pod následkom disciplinárneho riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretarát SsFZ.

2.       HK 9. 11. 06 prerokovala reklamáciu fa FK Kokava ohľadom nedprávne vystavenej faktúry od FK D. Strehová. Na základe zistených skutočností nariaďuje D. Strehovej upraviť faktúru v zmysle RS čl. 19 Hosp. záležitosti bod 2. Fa musí obsahovať nasledujúce: zmena cestovného, zmena plagátovania, meno fakturujúceho.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Zasadnutie Rady sa uskutoční 7. 12. 2006 (štvrtok) o 15.00 v B. Bystrici.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali platnosť RP hráčov svojho FK a RP hráčov, ktorých platnosť je vyznačená do 31. 12. 2006 zaslali k výmene, spolu s potrebnými podkladmi, na Matričné miesto SsFZ, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Podklady k výmene: kompletne vyplnená prihláška k registrácii (len predná strana) s výrazným označením „výmena RP“, kópia dokladu na overenie RČ, fotografia rozmerov 4,5x3,5 cm, nie staršia ako 1 rok, starý RP a doklad o úhrade poplatku á 100 SK (možno aj za viacerých hráčov jedným poštovým poukazom). Upozorňujeme, že žiadosť o výmene RP by mal zasielať materský FK hráča.

3.       Opravujeme RS 2006/07, časť adresár FK – III. liga: Slovan Rudinská od 21. 9. 06 sa vzdal funkcie prezidenta FK p. Miroslav Šuraba; Jednota Bánová od 1. 11. 06 predsedom TJ Miroslav Pecko, Lesná 2, 010 04 Žilina – Bánová, poštu pre TJ Jednota zasielať: Ing. Peter Ondráš, Malinová 7, 010 04 Žilina – Bánová.

4.       Žiadame ObFZ R. Sobota o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 770816 Szajkó Csaba Chanava, 880608 Bari Tibor Abovce,  581010 Bódi Tibor Bottovo, 851228 Suba Ján Stránska, 870409 Kárász Vojtech Stránska, 741002 Váradi Vojtech Kráľ, 780901 Pelle Norbert Bátka, 690928 Váradi Ladislav Tisovec, 720507 Danyi Štefan R. Seč, 820114 Vincze Endre R. Janovce.

5.       Žiadame ObFZ Lučenec o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany) u hráčov: 730502 Princz Alexander V. Dravce, 840829 Szalai Norbert Fiľ. Kováče.

6.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov: Tomáš Švaňa 861126 Poviná, 780426 Erik Jančík Rykynčice, 750909 Ivan Bartoš Terany, 840826 Miroslav Stieranka Babiná, 731121 Ludvik Babinský Hruštín, 900106 Peter Puček Kraľovany, 700112 Jozef Výboh Sielnica aj RL, 870519 Martin Gála Hronsek, 730820 Maroš Hraško Očová aj RL.

7.       Dôrazne žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch a rodný list RL) u hráčov (prestupový termín – august, september): Blahušiak Ján 630414 Stankovany, Marian Breyer 801020 V. Dubová, Lukáš Kmošena 870113 S. Kríž, Teren Pavel 660507 Terany, Janotík Luboš 880909 Bziny, Suja Jaroslav 690331 Lehôtka, Poprac Vladimír 700613 B. Štiavnica, Peter Šulaj 870127 Priechod, Matejík Marian 840405 N. Lúčka, Stískal Martin 850502 Hôrky, Rudolf Rubint 740610 Jakub, Tomáš Zemko 840203 Podtúreň, Milan Gregor 851205 Brusno, Jozef Neveďal 860519 Zborov n. B., Sýkora Ján 841024 S. Plachtince, Varholák Mede Peter 850104 G. Jablonec; Kosmeľ Robert 800225 O. Podzámok, Kozár Miroslav 761021 Krahule, Andrej Kučera 890915 Vigľaš Pstruša, Perďoch Ján 811005 Klokočov, Zselyi Adrian 740618 Buzitka,