Spravodaj č. 312005-2006

 

Športovo-technická komisia (predseda Bruno Motyčka)

1.       Na základe žiadostí FK, nariaďujeme odohrať domáce MFS dosp. nasledovne: III. liga: MFK Ružomberok B nedeľa 10.30 um. tráva; Šport Podbrezová B nedeľa UHČ ihr. Brezno; ŠK Kremnička nede+a UHČ um. plocha Dukla BB; IV. liga SEVER: Družstevník T. Štiavnička nedeľa UHČ ihr. VTJ Turany; MŠK Žilina B nedeľa o 10.30 ihr. Strážov; V. liga sk. A: MŠK K. N. Mesto B nedeľa UHČ ihr. K. N. Mesto; V. liga sk. D: FK Lubeník sobota UHČ.

2.       Žiadosť ŠK Kremnička o preloženie MFS 17. kola Kremnička – K. Lieskovec na 5. 4. 06 (streda) berieme na vedomie (chýba súhlas FK K. Lieskovec).

3.       Na základe žiadosti MŠK Žiar n. Hronom nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C: 14. kolo Žiar B – Dudince 25. 3. 06 o 15.00, 16. kolo Žiar B – Jupie BB Podlavice 8. 4. 06 o 15.30.

4.       Potvrdzovanie súpisiek dosp. a mládeže bude vykonané 16. a 23. 3. 06 od 14.00-16.00 na sekretariáte SsFZ (ide o FK, ktoré majú B prípadne C družstvá), potvrdené zoznamy platia celý súť. roč., doplnenie zoznamu – zakrúžkovanie v zápise o stretnutí z 1. jarného MFS

5.       ŠTK povoľuje v jarnej časti súť. roč. 2005/06 do 30. 4. 06 používať schválené pomocné hracie plochy na odohratie MFS vo všetkých vekových kategóriach.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Oznamuje, že:

a)        MFK Revúca odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30,

b)        MFK Ružomberok B odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v nedeľu o 13.30-16.00 na um. tráve v RK,

c)        MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD v sobotu o 10.00-12.30,

d)        MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SD a MD nasledovne: 16. kolo 26. 3. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – R. Sobota B, 18. kolo 8. 4. 06 sobota o 10.00-12.30 Námestovo – Zvolen, 20. kolo 23. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – Revúca, 22. kolo 7. 5. 06 o nedeľa 10.00-12.30 Námestovo – BB Podlavice, 24. kolo 20. 5. 06 sobota o 10.00-12.30 Námestovo – Bánová, 26. kolo 27. 5. 06 sobota o 10.-12.30 Námestovo – Bytča, 28. kolo 7. 6. 06 streda o 14.30-17.00 Námestovo – Čadca, 30. kolo 18. 6. 06 nedeľa o 10.00-12.30 Námestovo – N. Baňa.

e)        FK Istrobanka Rajec odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. SEVER v sobotu UHČ dosp.

f)          MŠK Žilina C odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. SEVER v nedľu o 10.30 na ihr. Strážov,

g)        Baník Kalinovo odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

h)        ŠK Dudince odohrá svoje doma hrané MFS IV. ligy sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

i)          1. OFC L. Sliače odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy sk. B v sobotu UHČ dosp.,

j)          Družba M. Čepčín odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. B v sobotu UHČ dosp. na ihr. Blážovce,

k)        ŽP Podbrezová B odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. C v nedeľu UHČ na ihrisku v Podbrezovej časť Skalica,

l)          OŠK D. Niva odohrá svoje doma hrané MFS V. ligy sk. C v sobotu o 14.30,

m)      MFK M. Kameň odohrá svoje doma hrané MFS IV. liga sk. JUH v sobotu UHČ dosp.,

n)        Agro V. Čalomija odohrá svoje doma hrané MFS V. liga sk. D v sobotu o 14.00,

o)        MŠK K. N. Mesto odohrá svoje doma hrané MFS II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER v nedeľu o 10.00-12.00,

p)        MŠK Námestovo odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER: 10. kolo 30. 4. 06 nedeľa o 10.00-12.00 Námestovo – Žilina B, 23. kolo 28. 5. 06 nedeľa o 10.00-12.00 Námestovo – Trstená, ostatné MFS podľa vyžrebovania,

q)        ŽP Podbrezová odohrá svoje doma hrané MFS II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH v nedeľu o 10.00-12.00 na ihrisku v H. Lehote,

r)         SEZ Lokca odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 11.30-13.00. Na preloženie MFS 17. kola S. Kríž – Lokca žiadame predložiť vzájomnú dohodu,

s)        Družstevník Veličná odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. B v nedeľu o 10.00-12.00,

t)         MFK Zvolen B odohrá svoje doma hrané MFS III. liga SŽ a MŽ sk. C na um. tráve vo Zvolene,

u)        MFK Žiar odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C na ihr. v Lutile,

v)         ŠK Hrochoť odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. C v nedeľu ako predzápas dosp.,

w)       LAFC Lučenec odohrá svoje doma hrané MFS III. ligy SŽ a MŽ sk. D v nedeľu o 10.00-12.00 na um. tráve v Lučenci.

2.       KM zároveň upozorňuje všetky vyššie menované FK, na povinnosť, podľa RS, časť II. Termínová listina hracie dni a časy, bod 4/b na povinnosť upozorniť o týchto zmenách všetky dotknuté FK.

3.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že UHČ je 10.00-12.30 hod. okrem 25. kolo 24. 5. 06 (streda) o 14.30-17.00, 28. kolo 7. 6. 06 (streda) o 14.30-17.00 a výnimiek uvedených RS 2005/06 a Spravodajcovi.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

DK upozorňuje rozhodcov, delegátov zväzu a funkcionárov FK, že bola schválená novelizácia kapitol XX. a XXI. Rozpisu súťaží vo futbale 2005/2006 nasledovne:

Kap. XX. bod 22-nový bod a jeho znenie:

22.V prípade ak hráč, ktorý môže štartovať za viac družstiev jedného FK, vykonal trest v tej súťaži, v ktorej bol uložený, v príslušný deň vykonania trestu nesmie štartovať v žiadnom stretnutí.

Kap. XX. pôvodné body 22-29 prečíslované na 23-30.

Kap. XX. bod 27a-upraviť záver na …resp. jednotlivcov na rokovanie komisie.

Kap. XXI. bod 1-opraviť nadpisy na:

b)od okamihu, kedy pred stretnutím kapitán družstva podpíše zápis, do vstupu  

  rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím:

c)od vstupu rozhodcu na hraciu plochu pred stretnutím, do opustenia hracej plochy 

  rozhodcom po stretnutí:

d)od opustenia hracej plochy rozhodcom po stretnutí, do podpísania zápisu kapitá-

  nom družstva

Kap. XXI. bod 1c-doplniť prvú odrážku na:

-rozhodca postupuje v súlade s právomocami, ktoré má dané Pravidlami futbalu a

 popíše priestupok na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“

Kap. XXI. bod 3-v druhej odrážke upraviť text v úvodzovkách na „vylúčení hráči“.

Kap. XXI. bod 11-nové znenie:

11.Rozhodca je povinný na prednej strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“  

   heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť napr. HNS, surová hra, 

   vzájomné napadnutie, urážka rozhodcu a pod.):

-spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch v rubrikách „ŽK“ a „ČK“ určuje komisia

 rozhodcov SsFZ, pričom DK dôrazne upozorňuje na správnosť a čitateľnosť

 uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách predných strán zápisov,

-pri priestupkoch podľa pravidla XII. A Pravidiel futbalu (sotenie, udretie,

 kopnutie, podrazenie, vrazenie a pod.) je rozhodca povinný uviesť na prednej

 strane zápisu v rubrike „vylúčení hráči“ skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný

 mimo súboja o loptu, bez úmyslu hrať s loptou, resp. v prerušenej hre. Rozhodca

 v popise priestupku neuvádza pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o

 loptu“,

-k dôvodu vylúčenia hráča rozhodca pripojí pojem „surová hra“ iba v prípade, ak

 hráč pri zákroku vedome ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví,

-popis vylúčenia hráča v rubrike „vylúčení hráči“ – minúta, ČK, číslo, meno a

 priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

-popis napomenutia hráča za priestupok a jeho vylúčenia po napomenutí druhou ŽK

 za iný priestupok v rubrike „vylúčení hráči“:

  -minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP, ČK udelená po 2.ŽK,

  -minúta, ŽK, popis priestupku,

  -minúta, ŽK, popis priestupku.

-delegáti zväzu vykonajú kontrolu správnosti a čitateľnosti vyplneného originálu

 a kópií zápisov u údajov o udelených ŽK, ČK a záznamov priestupkov uvedených na

 zadnej strane zápisu, pred príchodom kapitánov družstiev(u mládeže aj vedúcich

 družstiev) do kabíny rozhodcov k podpísaniu zápisu.

-delegáti zväzu v správach v rubrike „napomínaní a vylúčení hráči“ uvádzajú popis

 priestupkov v rovnakom znení ako rozhodcovia v zápisoch, nesúhlas s popisom

 priestupkov uvádzajú v rubrike „G1“.

Kap. XXI. bod 13-vynechať posledný odsek tohto bodu.

Kap. XXI. bod 14-nový bod a jeho znenie:

14.Po príchode kapitánov družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) do kabíny

   rozhodcov k podpísaniu podľa pokynov vyplneného zápisu, rozhodca do podpísania

   zápisu kapitánmi družstiev (u mládeže aj vedúcich družstiev) môže do      

   vyplneného zápisu uviesť len hrubé nešportové správanie sa a iné závažné

   priestupky, ktoré sa stali v uvedenom čase. Po podpísaní zápisu, v prípade

   hrubého nešportového správania sa a iných závažných priestupkov rozhodca

   postupuje podľa bodu 1e.

Kap. XXI. bod 15-nový bod a jeho znenie:

15.Prípady nedovoleného dopisovania, resp. prepisovania originálu prednej resp.

   zadnej strany zápisu rozhodcami u údajov, ktoré mali byť uvedené v zápise,

   po odovzdaní kópií zápisov kapitánom družstiev, budú riešené podľa prílohy 3

   bod 5 DP.

Kap. XXI. pôvodné body 14-19 prečíslované na 16-21.

Kap. XXI. bod 18-upraviť záver na …ako v bode 17.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Náhradný seminár, pre ospravedlnených R zo seminárov  bude 23. 3. 06 o 14.00 v B. Bystrici na SsFZ.

2.       Ospravedlnenia R: Likavcová od 21. 1. 06 – do prihlásenia; Králik 6. – 14. 4. 06; Špila ukončenie akt. činnosti; Juhász jarná časť; Grenčík jarná časť; Malček 23. – 27. 3. 06; Bulla 1. – 9. 4. 06; Masár 1. 2 – 10. 4. 06; Václavík 26. 1. – 3. 4. 06; Ďuriš jarná časť; Žbirka 29. 3. – 4. 4. 06; Talán 8. 4, 29. 4., 6. 5., 20. – 21. 5., 27. 5., 3. 6. 06; Filkus od 25. 3. 06 do prihlásenia, L. Szabó 26. 3. 06; Čajka od 4. 3. 06 do oznámenia.

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Na doškoľovací seminár DZ pozývame: Krška, Minarčíka, Mušáka a Špilu. Seminár bude 10. 3. 2006 o 12.00 v zasadačke SsFZ v B. Bystrici. Po jeho skončení sa pozvaní DZ zúčastnia riadneho seminára.

2.       Seminár pre DZ zaradených na aktualizovanej nom. listine schválenej VV 16. 2. 06 bude v piatok 10. 3. 06 v B. Bystrici, Kremničke SOU stavebné. Program: 14.30 Prezentácia, 15.00 otvorenie – vystúpenie hostí – nový zápis o stretnutí – diskusia – odborná príprava na jarnú časť súťaží – záver. Predpokladaný záver je o 18.00 hod. Účasť delegátov je podmienkou pre delegovanie na stretnutiach jarnej časti súťaží.

3.       Aktualizované nom. listiny delegátov pre jarnú časť súťaží: III. liga: Babka, Baják, Balko, Dolník, Holáčik, D. Hrčka, J. Hrčka, Hubka, Hurík, Jasenák, Jekkel, Kahan, Kanka, Kolibáč, Krahulec, Macák, Mastiš, Repa, Roštár, Spišiak, Schneider, Ševec, Truban; IV. liga: Badura, Balajthy, Borcovan, Bubniak. Budáč, P. Ďurana, Forgon, Halaj, Kmoško, Konečný, Knap, Kosec, Kysel, Libiak, Marko, Michalko, Nosáľ, Piatek, Pšenica, Romanec, Tomčík, Turský, Uhrín, Vrteľ; V. liga: Alakša, Braučok, Brťka, Čunderlík, V. Ďurana, Jančok, Koncz, Konček, Koša, Králka, Králik, Krško, Kubáni, Kuska, Macek, Majsniar, Meliš, Muráň, Oravec, Piaček, Rúčka, Starove, Šmilňák, Šmíd, Špila, Zeleňák.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 23. 3. 06 o 9.00 hod.

2.       Oznamujeme FK, že od 1. 3. 06 vykonávajú matričné úkony nasledovný členovia MaK: Stanislav Špila – predseda MaK 0907 360541, František Absolón 041/4212296, Jozef Hreus 0907/559621, Eduard Maňúr 0907 841477, Milan Hančiak 0908 903689, Jaroslav Vaňo 0905 899427, Ján Forgon 0903 541036, Michal Ramšák 0903 862692, Bruno Motyčka 0907 806995.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom marec 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, prihláška k registrácii s presnou adresou žiadateľa  (podmienka Matriky SFZ), kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

2.       Žiadame FK hrajúce v pôsobnosti SsFZ, prípadne kolegov z ObFZ o zaslanie fotokópie RP (prednej a zadnej strany, v niektorých prípadoch aj rodný list – RL) u hráčov: Ďurdik Miroslav 850917 Javorina Podhradie, Jančiar Peter 750305 Brusno, Repka Ladislav 750204 Námestovo, Rončák Jozef 770327 Hrnč. Ves, Danko Miroslav 810408 Dudince, Haviar Roman 781026 Buzitka, Kovaliček Ján 850312 Námestovo, Plachetka Peter 751216 Š. Bane, Sásik Ján 800404 Dačov Lom, Skopal Maroš 790928 Baník V. Krtíš, Višňa Michal 861010 Tomášovce, Vyskočáni Igor 780502 S. Kríž, Babinský Ludvik 731121 Hruštín, Žuffa Milan 720810 Zubrohlava, Pavelek Miroslav 801227 Vitanová, Kliment Rastislav 831011 Vitanová, Babinský Dušan 850113 Breza, Mrmrák Miloš 750918 Dlhá n. Or.. Ďakujeme.

3.       Zmena RS 2005/06 časť adresár FK, mládež: TJ Slovan Halič od 21. 1. 06 predseda TJ Štefan Žingor, 985 11 Halič, Sadová 3, tajomník TJ Milan Rapčan, 984 03 Lučenec, Rúbanisko II/58.