Spravodaj č. 30/2005-2006

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Na základe RS 2005/06 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RZ platia počas celého súť. roč., alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ (ŠTK, KM) platia len na príslušnú časť súť. roč. (jeseň). Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK, aby si uvedené výnimky pre jarnú časť súť. roč. 2005/06 uplatnili písomne najneskôr do 23. 2. 06. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ 4. 3. 06 a následne 11. 3. 06. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM na zmenu v RS 2005/06 časť II. Termínová listina, hracie dni a časy (viď správa zo zasadnutia Rady SsFZ) a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

2.       KM oznamuje FK III. ligy SD a MD, že UHČ je 10.00-12.30 hod. okrem 25. kolo 24. 5. 06 (streda) o 14.30-17.00, 28. kolo 7. 6. 06 (streda) o 14.30-17.00 a výnimiek uvedených RS 2005/06 a Spravodajcovi.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimný seminár R IV. a V. liga (ZA kraj) 4. 3. 06 o 8.30 v R. Tepliciach. Program: prezentácia 7.45-8.30 seminár začína písomným testom a predpokladané ukončenie je o 17.00.

2.       Náhradný seminár, pre ospravedlnených R zo seminárov  bude 23. 3. 06 o 14.00 v B. Bystrici na SsFZ.

3.       Delegovanie na prípravné stretnutia: SR 15 – MFK Ružomberok MD (28. 2. 06 o 11.00 um. tráva RK, Tomčík, Palušák, Migaľová), SR 15 – Dukla BB MD (1. 3. 06 o 10.00 um. tráva BB, Poláček – Frontová, Dian).

 

Komisia delegátov zväzu (predseda Vladimír Lehoťan)

1.       Seminár pre DZ zaradených na aktualizovanej nom. listine schválenej VV 16. 2. 06 bude v piatok 10. 3. 06 v B. Bystrici, Kremničke SOU stavebné. Program: 14.30 Prezentácia, 15.00 otvorenie – vystúpenie hostí – nový zápis o stretnutí – diskusia – odborná príprava na jarnú časť súťaží – záver. Predpokladaný záver je o 18.00 hod. Účasť delegátov je podmienkou pre delegovanie na stretnutiach jarnej časti súťaží.

2.       Aktualizované nom. listiny delegátov pre jarnú časť súťaží: III. liga: Babka, Baják, Balko, Dolník, Holáčik, D. Hrčka, J. Hrčka, Hubka, Hurík, Jasenák, Jekkel, Kahan, Kanka, Kolibáč, Krahulec, Macák, Mastiš, Repa, Roštár, Spišiak, Schneider, Ševec, Truban; IV. liga: Badura, Balajthy, Borcovan, Bubniak. Budáč, P. Ďurana, Forgon, Halaj, Kmoško, Konečný, Knap, Kosec, Kysel, Libiak, Marko, Michalko, Nosáľ, Piatek, Pšenica, Romanec, Tomčík, Turský, Uhrín, Vrteľ; V. liga: Alakša, Braučok, Brťka, Čunderlík, V. Ďurana, Jančok, Koncz, Konček, Koša, Králka, Králik, Krško, Kubáni, Kuska, Macek, Majsniar, Meliš, Muráň, Oravec, Piaček, Rúčka, Starove, Šmilňák, Šmíd, Špila, Zeleňák.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ plánuje zorganizovať v roku 2006 3 školenia trénerov 3. triedy EURO B licencie (rozsah 120 hodín – cena 4.500.- Sk). V súčasnosti evidujeme 64 prihlásených trénerov. Vyzývame všetkých záujemcov o získanie kvalifikácie trénera 3.triedy – EURO B licencie, aby obratom zaslali svoje prihlášky s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, presnej adresy a tel. kontaktu na adresu SsFZ, p. P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK sa uskutoční 23. 3. 06 o 9.00 hod.

2.       Oznamujeme FK, že od 1. 3. 06 vykonávajú matričné úkony nasledovný členovia MaK: Stanislav Špila – predseda MaK 0907 360541, František Absolón 041/4212296, Jozef Hreus 0907/559621, Eduard Maňúr 0907 841477, Milan Hančiak 0908 903689, Jaroslav Vaňo 0905 899427, Ján Forgon 0903 541036, Michal Ramšák 0903 862692, Bruno Motyčka 0907 806995.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom marec 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 300 SK).

4.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, prihláška k registrácii s presnou adresou žiadateľa  (podmienka Matriky SFZ), kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

2.       Zmena RS 2005/06 časť adresár FK: V. liga sk A: Slovan Podvysoká od 8. 1. 06 prezident FK Jozef Grežďo č. t. 0905 402390, tajomník Vladimír Mravec č. t. 0905 462421, pošta na adresu: Vladimír Mravec 023 57 Podvysoká 55;OŠK Rosina od 10. 2. 06 prezident Jaroslav Kais č. t. 0905 600513.