Spravodaj č. 26/2005-2006

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí:

1.       Dňa 2. 12. 05 okrem iných rozhodol, že pri platobnom styku so SsFZ, pri úhrade poplatkov, vkladov, pokút, ktoré bolo možné doteraz uhrádzať v hotovosti do pokladne SsFZ, používať od 1. 1. 06 výhradne formu bezhotovostného styku formou poštového peňažného poukazu U Stredoslovenského futbalového zväzu v B. Bystrici.

2.       Dňa 13. 1. 06 prejednal, okrem iných, plnenie podmienok pre zaradenie družstiev do súťaží SsFZ. Na základe preverenia plnenia podmienok podľa RS časť VI. bod 2 ŠTK SsFZ, neplnenia, resp. prestali plniť túto podmienku FK: ŠK Kremnička a Družstevník Turč. Štiavnička. VV s použitím RS časť XIX. bod 4 nariaďuje uhradiť poplatok za nesplenenie podmienky o počte mládež. družstiev nasledovne: FK Kremnička 15 000 SK na účet SsFZ a 15 000 SK na účet ObFZ BB, FK T. Štiavnička 30 000 SK na účet ObFZ MT. Termín úhrady poplatku je do 28. 2. 06. Žiadame ObFZ BB a MT okamžite po prijatí úhrady informovať sekretariát SsFZ.

 

športovo technická komisia (predseda Bruno Motyčka) a Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.          Na základe RS SsFZ  2005/2006 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vyžrebovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2005/2006 uplatnili písomne najneskôr do 23. 2. 2006. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  4. 3. 2006 a následne 11. 3. 2006. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené KM SsFZ na zmenu v RS 2005/2006 časť II Termínová listina, hracie dni a časy /vid správa zo zasadnutia Rady SsFZ/ a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Zimné semináre rozhodcov SsFZ sa uskutočnia v nasledovných termínoch : 11. februára 2006 o 8,30 hod. – III. liga, ženy všetky súťaže a vybraní R IV. ligy (P. Budač, Forgon, György, Sitarčík, Knapec, Kuteľ, Ondruš, Petrák ml., Tomčík) v Banskej Bystrici – SOUS Kremnička. 12. februára 2006 o 8,30 hod. – IV. a V. liga (R Banskobystrický kraj) v Banskej Bystrici – SOUS Kremnička. 4. marca 2006 o 8,30 hod. – IV. a V. liga (R Žilinský kraj) v Rajeckých Tepliciach. Prezentácia účastníkov v deň seminára je vždy od 7,45 do 8,30 hod. Seminár začína písomným testom, predpokladané ukončenie seminárov bude o 17,15 hod. Účasť všetkých R na zimnom seminári je povinná a je jednou z podmienok účinkovania v jarnej časti 2005/2006. R v náhradnom termíne absolvujú okrem písomného testu aj ústne pohovory a odbornú prácu.

2.       Program zimných seminárov : písomný test, vystúpenie zástupcov SsFZ, vyhodnotenie jesennej časti 2005/2006, odborné prednášky, videoprojekcia – analýza chýb R v stretnutiach SsFZ, usmernenie k vyplňovaniu nových zápisov o stretnutí, pokyny pre jarnú časť 2005/2006, diskusia.

3.       Z dôvodu zmien Hospodárskych smerníc SsFZ a financovania akcií KR SsFZ si bude každý rozhodca pôsobiaci v súťažiach SsFZ od r. 2006 hradiť všetky náklady súvisiace s uskutočnením zimných seminárov, fyzických previerok, doškoľovacích seminárov či aktívov. Z tohto dôvodu pre r. 2006 rozhodcovia na zimnom seminári uhradia ročný poplatok 250,- Sk (tartan, strava, videotechnika, prenájom miestností, písomné materiály a iné).

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ  na svojom zasadnutí dňa 06.12. 2005 vyhodnotila doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ, ktorého sa dňa 17. 11. zúčastnilo celkom 152 trénerov. Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie lektorom p. Štefanovi Zvalovi (SD ŽP Podbrezová - teória) a Milošovi Foltánovi (SD MŠK Žiar nad Hronom – prax), ktorí nahradili v programe seminára p. Jozefa Prochotského, ktorý sa na poslednú chvíľu bez udania dôvodu ako hlavný prednášateľ seminára nezúčastnil. TMK SsFZ oznamuje všetkým trénerom, ktorí sa rekvalifikovali na EURO B licenciu, že licenčné preukazy spolu s diplomom obdržia poštou do konca januára 2006.

2.       TMK SsFZ vyhodnotila tradičnú anketu 11-ka SsFZ za rok 2005, ktorá sa určuje na základe hlasovania trénerov 3. ligy a členov TMK SsFZ. Anketové lístky odovzdalo 11 trénerov družstiev 3. ligy. Tréneri ŠK Kremnička, Dukla B.Bystrica „B“, FK Rakytovce 85, Tatran NAO L. Mikuláš a FC R. Sobota „B“ si nesplnili svoju povinnosť a TMK SsFZ postupuje vyššie uvedené FK na doriešenie DK SsFZ.

3.       TMK SsFZ prizýva na svoje riadne zasadnutie dňa 07.02. 2006 (utorok) o 09.00 hod. trénerov mládežníckych regionálnych výberov SsFZ p. J. Leitnera (ŽP Šport Podbrezová), M. Auxta (Dukla B.Bystrica), V. Váňu (MŠK Žilina), M. Foltána (MŠK Žiar n. Hronom), J. Štrbu (FOMAT Martin). E. Peterkeho (MFK Zvolen) a I. Štulajtera (JUPIE Podlavice)

4.       TMK SsFZ plánuje zorganizovať v roku 2006 3 školenia trénerov 3. triedy EURO B licencie (rozsah 120 hodín – cena 4.500.- Sk). V súčasnosti evidujeme 64 prihlásených trénerov. Vyzývame všetkých záujemcov o získanie kvalifikácie trénera 3.triedy – EURO B licencie, aby obratom zaslali svoje prihlášky s uvedením mena a priezviska, rodného čísla, presnej adresy a tel. kontaktu na adresu SsFZ, p. P. Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že počnúc prestupovým termínom marec 2006 bude MaK SsFZ dôsledne uplatňovať postup podľa Prestupového poriadku futbalu pre amatérov, DRUHÁ HLAVA čl. 5/2a, teda pri osobnom doručení podkladov k matričnému úkonu (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania a pod.) na sekretariát SsFZ, alebo niektorému u členov MaK k urýchlenému vybaveniu, predloží doklad o zaplatení príslušného poplatku, zvýšený o 50% pôvodnej sumy (dospelí 300+150=450 SK, dorast 350 SK). ďalej oznamuje, že vzhľadom na personálne zmeny v MaK SsFZ po Konferencii SsFZ budú v prestupovom termíne február 2006 osobne vybavovať matričné úkony: Stanislav Špila – Skalité, František Absolón – K. N. Mesto, Jozef Hreus – Žilina, Ján Forgon – R. Sobota a Bruno Motyčka – B. Bystrica.

2.       Dôrazne upozorňujeme FK, že na základe upozornenia Matrikou SFZ, bude MaK SsFZ, ako aj matričné miesto na SsFZ dôsledne vyžadovať na podkladoch ako je Prestupový lístok resp. Prihláška k registrácii, uvedenie presnej adresy bydliska žiadateľa. V prípade, že prestupový lístok nebude spĺňať náležitosti PP futbalu (chýbajúca presná adresa) bude MaK žiadosť o prestup resp. hosťovanie kvalifikovať ako neprerokovanú. Matričné miesto v obdobnom prípade vráti prihlášku k registrácii na doplnenie údajov. Z uvedeného upozornenia zároveň vyplýva povinnosť predkladať úplne vyplnenú prihlášku k registrácii (zásadne potvrdenú materským klubom hráča) aj v prípade žiadosti o vystavenie duplikátu RP resp. výmene RP po dobe platnosti. V prípade, že žiadosť o vyhotovenie duplikátu RP - prihlášku k registrácii - nepodáva materský klub, je k tejto žiadosti potrebné priložiť bezpodmienečne písomné potvrdenie materského FK o strate RP.

3.       Pri matričných úkonoch realizovaných Matrikou SFZ uvádzajte na poštovom poukaze SFZ variabilný symbol 231.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 5. 12. 05: III. liga: Čadca S č. 12 – 2 000+300 SK; IV. liga: T. Štiavnička S č. 12 – 1 000+300 SK, S č. 13 – 200+15 000+300, S č. 16 – 5 000+300 SK; Poltár S č. 13 – 500+300 SK, S č. 18 – 150 SK; Tvrdošín S č. 13 – 500+300 SK; Revúca S č. 14 –300 SK, S č. 17 –300 SK; D. Strehová S č. 17 – 1 000+300 SK; V. liga: Detva S č. 12 – 6 000 SK (v riešení VV SsFZ); Hrochoť S č. 13 – 500+300 SK; Dražkovce S č. 13 – 500+300 SK; Žarnovica S č. 14 – 500+300, S č. 18 – 200 SK; Priechod S č. 16 – 4 000+300 SK; SD: Tempus RS S č. 15 – 100+200 SK; SŽ: Krásno S č. 13 – 2 000+150 SK; Belá S č. 15 – 100+200 SK; Bziny S č. 18 – 50 SK; MŽ: Poltár S č. 12 – 1 000+150 SK, S č. 19 5 000+150 + 50+100 SK. HK uvedené FK odstupuje na riešenie DK s návrhom využitia RS časť XIX. Hospodárske náležitosti bod 5 tretia odrážka, podľa ktorej DK udelí nový trest (pokutu) vo výške neuhradenej pokuty, poplatku podľa DP 2-6.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV SsFZ, na svojom zasadnutí 13. 1. 2006 rozhodol, že slávnostné vyhlásenie 11-tky SsFZ za r. 2005 sa uskutoční 25. 2. 05 (sobota o 19.00 hod. v priestoroch stĺpovej siene Zvolenského zámku, kde sa zároveň uskutoční II. ples SsFZ. pri tejto príležitosti sa vedenie SsFZ teší na stretnutie s hráčmi, trénermi funkcionárskym aktívom SsFZ i FK, rozhodcami, delegátmi zväzu, sponzormi, spolupracovníkmi a všetkými fanúšikomi futbalu na strednom Slovensku. Vstupenky sa dajú objednať písomne, alebo telefonicky na sekretariáte SsFZ.

2.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa skončila k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP,prihláška k registrácii s presnou adresou žiadateľa  (podmienka Matriky SFZ), kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.