Spravodaj č. 20/2005-2006

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.       Zoznam FK, ktoré neuhradili pokuty a poplatky na účet SsFZ k 10. 11. 05: III. liga: Čadca S č. 12 – 2 000+300 SK; Rakytovce S č. 18 – 200 SK; IV. liga: T. Štiavnička S č. 12 – 1 000+300 SK, S č. 13 – 200+15 000+300, S č. 16 – 5 000+300 SK; Poltár S č. 13 – 500+300 SK, S č. 18 – 150 SK; Trebostovo S č. 13 – 500+300 SK; Tvrdošín S č. 13 – 500+300 SK; Revúca S č. 14 – 500+300 SK, S č. 17 – 1 000+300 SK; D. Strehová S č. 17 – 1 000+300 SK; V. liga: Detva S č. 12 – 13 000 SK; Palúdzka S č. 13 – 1 500+300 SK; Lovinobaňa S č. 13 – 1 000+300 SK; Ružiná S č. 13 – 1 000+300, S č. 18 – 150+150 SK; Hrochoť S č. 13 – 500+300 SK; Podvysoká S č- 13 – 500+300 SK; Predmier S č- 13 – 500+300; Dražkovce S č. 13 – 500+300 SK; Podbiel S č. 13 – 500+300 SK; Veličná S č. 13 – 500+300 SK; Nenince S č. 14 – 500+300 SK; Žarnovica S č. 14 – 500+300, S č. 18 – 200 SK; Priechod S č. 16 – 4 000+300 SK; Belá S č. 17 – 4 000+300 SK; Žaškov S č. 18 – 150 SK; Lubeník S č. 18 – 10 000+300 SK; Olováry S č. 18 – 150+150+150 SK; SD: D. Kubín S č. 12 – 2 000+150 SK; Revúca S č. 17 – 100+100+3 000+150 SK; Badín S č. 12 – 100+200, S č. 16 – 100+200, S č. 18 – 100+100 SK; Halič S č. 12 –3 000 SK; Tempus RS S č. 15 – 100+200 SK; Podhorie S č. 18 – 100 SK; Hriňová S č. 18 – 100+100 SK; Jesenské S č. 18 – 100+100 SK; SŽ: Krásno S č. 13 – 2 000+150 SK; Belá S č. 15 – 100+200 SK; Očová S č. 18 – 50 SK; Bziny S č. 18 – 50 SK; MŽ: Poltár S č. 12 – 1 000+150 SK, S č. 19 5 000+150 + 50+100 SK. HK nariaďuje pokuty a poplatky uhradiť okamžite pod nálsedkom discipl. riešenia.

 

Zdravotná komisia (predseda Andrej Patka)

1.       Preventívna prehliadka aktívneho športovca do 18 r. (platí do dovršenia 19 r.): Od 21. 10. 05 je v platnosti cenový výmer MZ SR, ktorý určuje maximálnu cenu za prevent. prehliadku športovca do 18 r. na pracovisku telových. lekárstva v maxim. cene 456 SK. Po uhradení celej čiastky na pracovisku na základe predloženého príjmového dokladu zdravotné poisťovne preplácajú 50% z uhradenej sumy (228 SK).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Začiatkom mesiaca rozoslal sekretariát SsFZ svojim riadnym členom FK, ktorých družstvá dosp. štartujú v súť. SFZ a SsFZ oznam o konaní Konferencie SsFZ s návratkou. V súlade so Stanovami SsFZ zastupuje každého riadneho člena (FK) jeden zástupca. Výnymkou sú prípady, ak sa zástupca FK zúčastňuje konferencie ako člen Rady SsFZ resp. SFZ, alebo člen VV SsFZ, ktorí budú na konferenciu pozvaní osobitnou pozvánkou. V takom prípade sa konferencie zúčastní aj ďalší člen FK, ktorého uvedie FK na návratku. Napriek urgencii z minulého týždňa do dnešného dňa návratku nezaslali FK: R. Sobota, Valča, T. Štiavnička, Rudinská, V. Krtíš, Podvysoká, Rosina, Teplička, Žaškov, Dražkovce, Ludrová, Š. Bane, D. Niva, Hnúšťa, Ružiná, Olováry, Radzovce, H. Ves, Hajnačka, Klenovec a ŠK Belá. Čitateľne vyplnené návratky, zašlite okamžite (aj faxom 048/4148914) na SsFZ.

2.       Matričné miesto doporučuje všetkým funkcionárom FK (ved. dr. dospelých) vo svojej pôsobnosti, aby prekontrolovali RP svojich hráčov a predložili podklady k výmene RP, ktorých platnosť sa končí k 31. 12. 2005. Podklady potrebné k výmene RP: starý RP, kópia dokladu na overenie r. č. (OP, RL, karta poistenca apod.), fotografia 4,5x3,5 cm  nie staršia ako 1 rok a doklad o úhrade poplatku á 100 SK za jedného hráča (môžete uhradiť aj za viacerých hráčov jedným pošt. poukazom). Podklady k výmene zasielajte na adresu: SsFZ registrácia, Partizánska 93, P. O. Box 157, 974 01 B. Bystrica. Odoslaním uvedených podkladov tesne pred zahájením jarnej časti súť. roč. 2005/06 sa vystavuje možnosti, že matričné miesto z kapacitných dôvodov nevybaví Vaše žiadosti v termíne. Ďalej upozorňujeme, že od nového roku 2006 bude matričné miesto dôsledne vyžadovať za urýchlené vybavovanie registračných úkonov (prvotná registrácia, výmena neplatných RP, vystavenie duplikátu RP) príplatok á 300 SK za jeden preukaz. Pod pojmom urýchlená registrácia sa podľa výkladu Matriky SFZ rozumie vybavenie žiadosti do 10 pracovných dní od doručenia na matričné miesto. Žiadame zároveň sekretárov ObFZ aby informovali o týchto skutočnostiach funkcionárov vo svojej pôsobnosti.

 

Pokyny k predkladaniu žiadosti o dotácie na rok 2006.

Základná časť Usmernenia Ministerstva školstva SR k predkladaniu žiadosti o poskytnutie dotácie na realizáciu projektov rozvoja telesnej kultúry v r. 2006, vrátane príslušných tlačív, je uverejnená na internetovej stránke MŠ SR: www.minedu.sk (šport).

I. Šport pre všetkých (tlačivo 02601A)

Podľa tejto smernice budú žiadatelia (obce, mestá, TJ, kluby ...) pri organizovaní športových aktivít podujatí miestneho, resp. regionálneho významu predkladať projekty Krajskému športovému centru na tlačive 02601 A do 15. 11. 2005. Každý projekt musí byť predložený na samostatnom tlačive. V prílohe každého projektu musí byť uvedené zameranie a stručná charakteristika športovej aktivity, vekové kategórie a predpokladaný počet zapojených účastníkov a pod. treba postupovať v zmysle „Usmernenia MŠ ...“.

II. MTZ – Investície, regionálneho významu (tlačivo 02604B)

Požadované dotácie musia byť orientované na výstavbu nenáročných viacúčelových ihrísk, cyklotrás, športovo-rekreačných areálov zdravia, bezbariérového prístupu na športoviská a pod. Tieto športové objekty musia byť prístupné širokej verejnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú vlastníci, príp. dlhodobí nájomcovia objektov (mesto, obce, kluby, obč. združenia). Títo predložia žiadosti na príslušné KŠC na tlačive 02604B do 15.11.05. Žiadosti musia spĺňať podmienky „Usmernenia MŠ...“. Žiadatelia, ktorí obdržali dotáciu v r. 2005 musia spolu so žiadosťou na r. 2006, zaslať aj vyhodnotenie projektu 2005. Podporené budú len tie žiadosti, ktoré budú spolufinancované aj z iných zdrojov mimo štátneho rozpočtu. Podrobnejšie viď vyššie uvedená internetová stránka MŠ SR, a v časopise ŠPORTINFORM č. 8/2005, ktorý nedávno vyšiel, kde sú uverejnené aj potrební tlačivá žiadosti.