MATRIČNÁ KOMISIA SsFZ

  1. V súlade so znením „Prestupového poriadku“, Druhá hlava je možné osobne doručiť prestupové doklady spĺňajúce náležitosti avšak len v termíne 1. – 6. deň „prestupového mesiaca“. Doklady zasielané doporučenou poštou musia byť odoslané žiadateľom najneskôr do 24.00 hod. 6. dňa „prestupového mesiaca“ (rozhodujúca je pečiatka pošty na zásielke). Doklady odoslané resp. doručené po vyššie uvedených termínoch, a to aj v prípade súhlasu materského klubu, budú kvalifikované v zmysle PP ako neprerokované.
  2. Prestupový lístok musí obsahovať presnú adresu a PSČ hráča, bez adresy je prestupový lístok neplatný.
  3. V prípade, že prestupový lístok je doručený osobne a hráč žiada vybavenie úkonu urýchlene poplatok sa zvyšuje o 50 %.
  4. Pri akomkoľvek matričnom úkone je potrebné predložiť platný Registračný preukaz. Bez platného RP nebude prevedený žiadny matričný úkon.