Obsah fóra Fórum Stredoslovenského futbalového zväzu Fórum Stredoslovenského futbalového zväzu

 
 FAQFAQ   HľadaťHľadať   Zoznam užívateľovZoznam užívateľov   Užívateľské skupinyUžívateľské skupiny   RegistráciaRegistrácia 
 NastaveniaNastavenia   Súkromné správySúkromné správy   PrihláseniePrihlásenie 

FAQ
Autor prekladu
Kto sa star o slovensk preklad na phpBB?

Registrcia a prihlsenie
Preo sa nemem prihlsi?
Je vbec potrebn sa zaregistrova?
Preo som automaticky odhlsen?
Ako zabrnim, aby sa moje uvatesk meno objavilo v zozname prve prihlsench?
Zabudol som heslo!
Zaregistroval som sa, ale nemem sa prihlsi!
V minulosti som sa zaregistroval, avak teraz sa nemem prihlsi!

Uvatesk nastavenia
Ako zmenm svoje nastavenia?
asy s chybn!
Zmenil som asov psmo, ale je to stle chybne!
Mj jazyk nie je na zozname!
Ako zobrazm obrzok pod uvateskm menom?
Ako zmeni svoje zaradenie?
Ke kliknem na e-mailov odkaz uvatea, som vyzvan k prihlseniu!

Vkladanie prspevkov
Ako vlom tmu do fra?
Ako zmenm alebo zmaem prspevok?
Ako pridm podpis k mjmu prspevku?
Ako vytvorm hlasovanie?
Ako zmenm alebo zmaem hlasovanie?
Preo sa nemem dosta k fru?
Preo nemem hlasova v ankete?

Formtovanie a typy prspevkov
o je BBCode?
Mem pouva HTML?
o to s smajlky?
Mem pridva obrzky?
o s to oznmenia?
o s to dleit tmy?
o s to uzamknut tmy?

Uvatesk rovne a skupiny
Kto s to administrtori?
Kto s to modertori?
o s to uvatesk skupiny?
Ako sa mem zapoji do uvateskej skupiny?
Ako sa stanem modertorom uvateskej skupiny?

Skromn sprvy
Nemem posiela skromn sprvy!
Dostvam nechcen skromn sprvy!
Dostal som spamov a otravn e-mail od niekoho z fra!

Zleitosti okolo phpBB 2
Kto napsal tento program?
Preo nie je k dispozci funkcia X?
Koho mm kontaktova ohadom otravnch e-mailov alebo prvnych zleitost boardu?

 

Autor prekladu
Kto sa star o slovensk preklad na phpBB?
O preklad sa star JanoF (Jn Fek).
Kontakt: E-mail: jan@fecik.sk, ICQ - 193371992, IRC - #pcforum, skromn sprva.
Aktulny preklad na phpBB njdete vdy na tejto strnke - odkaz.


PCforum.sk - Diskusn frum o IT (Hardware, Software, OverClocking, PCmodding)   PCforum.sk - Diskusn frum o IT (Hardware, Software, OverClocking, PCmodding)
Návrat hore

Registrcia a prihlsenie
Preo sa nemem prihlsi?
U ste sa zaregistrovali? Pred prihlsenm je potrebn sa najskr zaregistrova. Bola Vm na fre zakzan innos (v takom prpade sa tto skutonos zobraz)? Pokia no, kontaktujte administrtora a ptajte sa na dvody. Pokia ste sa zaregistrovali, neboli ste z fra vylen a stle sa nemete prihlsi, znova skontrolujte prihlasovacie meno a heslo. Obyajne toto bva ten problm a pokia nie je, kontaktujte administrtora, mono m chybn nastavenia fra.
Návrat hore
Je vbec potrebn sa zaregistrova?
Nemuste. Vetko zle na administrtorovi fra, i je potrebn sa zaregistrova ku vkladaniu prspevkov. Samozrejme, e registrcia Vm umon prstup k ostatnm slubm nedostupnm anonymnm uvateom, ako napr. postaviky, skromn sprvy, posielanie e-mailov uvateom, prihlsenie do skupn, at. Vrele Vm teda registrciu doporuujeme. Zaberie to len chvu.
Návrat hore
Preo som automaticky odhlsen?
Pokia nezakrtnete tlatko Prihlsi automaticky pri alej nvteve, budete prihlsen len poas prce vo fre. Toto m zabrni zneuitiu Vho tu niekm inm. Aby ste zostali prihlsen, zakrtnite toto polko, ke se prihlasujete. Toto vak nedoporuujeme, ke sa prihlasujete z verejnho potaa, napr. v kninici, z internetovej kaviarne, na univerzite at.
Návrat hore
Ako zabrnim, aby sa moje uvatesk meno objavilo v zozname prve prihlsench?
Vo Vaom nastaven njdete monos Skry Vau prtomnos vo fre, pokia tto monos zvolte budete viditen len pre administrtorov. Budete potn ako skryt uvate.
Návrat hore
Zabudol som heslo!
Nepanikrte! Vae heslo meme obnovit. V tomto prpade stlate na prihlasovacej strnke tlatko Zabudli ste svoje heslo?, pokraujte poda intrukci a takmer ihne budete prihlsen.
Návrat hore
Zaregistroval som sa, ale nemem sa prihlsi!
Najskr skontrolujte, e zadvate sprvne uvatesk meno a heslo. Pokia s v poriadku, potom sa mohla sta jedna z nasledovnch dvoch vec. Pokia je povolen podpora COPPA a klikli ste pri registrcii na odkaz ... a je mi menej ako 13 rokov, budete musie postupova poda zaslanch intrukci. Pokia toto nie je ten prpad, potom V et mus by aktivovan. Niektor boardy potrebuj aktivciu vetkch novch registrci, bu Vami, alebo administrtorom pred tm, ako sa budete mc prihlsi. Ke ste sa registrovali, boli by ste k tomu vyzvan. Pokia Vm bol zaslan e-mail, postupujte poda intrukci v om uvedench, pokia ste tento e-mail neobdrali, uistite sa, e Vaa e-mailov adresa je platn. Jednym z dvodov, preo sa aktivcia pouva, je zmeni monos neiadcich uvateov, ktor sa snaia iba obaova. Pokia si ste ist, e e-mailov adresa, ktor ste pouili je platn, skontaktujte administrtora boardu.
Návrat hore
V minulosti som sa zaregistroval, avak teraz sa nemem prihlsi!
Najpravdepodobnejie dvody: zadali ste chybn uivatesk meno alebo heslo (skontrolujte e-mail, ktor ste obdrali pri registrci) alebo administrtor z nejakho dvodu zmazal V et. Pokia je to ten druh prpad, potom ste mono nevloili iadny prspevok. Je to ben, e sa pravidelne odstrauj uvatelia, ktor nim neprispeli, aby sa zmenila vekos databzy. Skste sa zaregistrova znova a zapojte sa do diskusi.
Návrat hore

Uvatesk nastavenia
Ako zmenm svoje nastavenia?
Vetky Vae nastavenia (pokia ste zaregistrovan) s uloen v databze. Ku zmene sta stlai tlatko odkazu Nastavenia (zvyajne sa objavuje na hornej asti strnky, ale nemus to by pravidlom). Takto si mete zmeni vetky svoje nastavenia.
Návrat hore
asy s chybn!
asy s takmer vdy v poriadku, avak to, o vidte s asy zobrazen v inom asovom psme ne v tom, v ktorom sa nachdzate. Pokia je to tak, zmete si asov psmo v nastaveniach. Berte na vedomie, e zmenu asovho psma a podobn nastavenia mu meni len registrovan uivatelia. Take pokia nie ste registrovan, toto je dobr dvod, preo tak urobi!
Návrat hore
Zmenil som asov psmo, ale je to stle chybne!
Ak ste si ist, e ste zadali asov psmo sprvne a aj tak sa li od toho sprvneho, tak tou najpravdepodobnejou odpoveou je, e sa jedn o letn as. Frum nie je stavan na uplatovanie rozdielov medzi tandardnm a letnm asom, take sa me jedna o 1 hodinov rozdiel. Rieenm me by posunutie asovho psma o jednu hodinu po dobu trvania letnho asu.
Návrat hore
Mj jazyk nie je na zozname!
Pravdepodobne administrtor nenaintaloval tento jazyk, alebo ho nikto do tohoto jazyka zatia nepreloil. Kontaktujte administrtora, prpadne si preklad vytvorte sami. Pre viac informci navtvte strnky phpBB Group.
Návrat hore
Ako zobrazm obrzok pod uvateskm menom?
Mono ste zaregistrovali pri prezeran prspevkov dva obrzky pod uvateskm menom. Ten prv je obrzok spojen s Vaou rovou, zvyajne v tvare hviezdiiek alebo kocoiek ukazujcich, koko prspevkov ste u pridali, alebo Vau pozciu vo fre. Pod nm sa me nachdza v obrzok, znmy ako "postavika" (avatar), o je vlastne uniktny obrzok kadho uvatea. Zle na administrtorovi fra, i postaviky povol, i ako s nimi nalo (v akej podobe sa zobrazia). Pokia nemete vyuva postaviky, potom prve vtedy toto administrtori zakzali, a Vy by ste sa mali spta na dvody (verme, e se hodia).
Návrat hore
Ako zmeni svoje zaradenie?
Zvyajne svoje zaradenie zmeni priamo nemete (rovne sa objavuj pod Vaim uvateskm menom v tmach a vo Vaom profile, o zle na pouitom vzhade). Vina diskusnch fr pouva hodnotenie rovn k rozleniu potu Vami pridanch prspevkov a k identifikci uritch uvateov, napr. oznaenie modertorov a administrtorov me ma zvltny vzhad. Prosm, nezaaujte board zbytonm prispievanm len aby ste dosiahli vyej rovne. Modertor alebo administrtor potom me poet Vaich prspevkov zni.
Návrat hore
Ke kliknem na e-mailov odkaz uvatea, som vyzvan k prihlseniu!
Len zaregistrovan uvatelia mu posiela e-mail uom cez nastaven e-mailov formulr (pokia administrtor tto monos povolil). Toto opatrenie umouje zbavi sa otravnch anonymnch sprv a robotov, ktor zbieraj e-mailov adresy.
Návrat hore

Vkladanie prspevkov
Ako vlom tmu do fra?
Jednoucho. Kliknete na prslun tlatko na obrazovke fra alebo tmy. Mono bude potrebn sa zaregistrova, skr ako budete mc prispie do diskusie. To, o mte povolen mete vidie na spodnej asti fra alebo tmy (Napr. Mete pridva nov tmy do tohto fra, Mete hlasova v tomto fre, atd.).
Návrat hore
Ako zmenm alebo zmaem prspevok?
V prpade, e nie ste modertor alebo administrtor, tak mete upravova alebo maza len svoje prspevky. Mete upravi sprvu (niekedy len do obmedzenho asu po prispen) kliknutm na tlatko upravi. Pokia u niekto odpovedal na V prspevok, objav sa Vm malink vstup textku pod prspevkom, ktor ukazuje, kokokrt ste tento prspevok upravovali. Toto sa neobjav, pokia nikto neodpovedal, alebo pokia modertor i administrtor zmenili prspevok (t by mali sami zanecha odkaz preo ho zmenili). Normlny uvatelia nemu prspevok zmaza, pokia na niekto u odpovedal.
Návrat hore
Ako pridm podpis k mjmu prspevku?
Prida podpis znamen, e si muste najprv nejak vytvori. To urobte cez poloku Nastavenia. Podpis mete prida k prve psanmu prspevku zakrtnutm poloky Pripoji podpis. Mete tie prida rovnak podpis pre vetky Vae prspevky zakrtnutm prslunho polka v profile (je mon nepridva podpis k vybratm prspevkom odstrnenm tohto zakrtnutia.
Návrat hore
Ako vytvorm hlasovanie?
Vytvorenie hlasovania je jednoduch. Ke pridte nov prspevok (alebo upravujete prv prspevok, pokia mete) mali by ste vidie tlatko Prida hlasovanie pod hlavnm oknom na pridvanie prspevkov (pokia to nevidte, zrejme nemte oprvnenie vytvra ankety). Mali by ste zada nzov ankety a potom aspo dve monosti (nastavte napsanm nzov otzky a kliknite na Prida odpove). Mete tie prida asov limit pre anketu, kde 0 znamen neobmedzen vobu. Poet odpoved, ktor mete zada, uruje administrtor boardu.
Návrat hore
Ako zmenm alebo zmaem hlasovanie?
Je to rovnak ako s prspevkami, hlasovania mu by editovan pvodnm autorom, modertorom alebo administrtorom. pravu zahjite kliknutm na prv prspevok v tme (toto je vdy s hlasovanm spojen). Pokia nikto zatia nehlasoval, potom mu uvatelia vymaza alebo zmeni poloku v hlasovan, v prpade u uskutonenej voby to tak me urobi len modertor alebo administrtor. Tmto opatrenm sa sname zabrni v manipulcii s vsledkami hlasovan.
Návrat hore
Preo sa nemem dosta k fru?
Niektor fra mu by zneprstupnen uritm uom i skupinm. K taniu, prehliadaniu, i prispievaniu at. potrebujete zvltnu autorizciu, ktor me poskytn len modertor a administrtor, take kontaktujte ich.
Návrat hore
Preo nemem hlasova v ankete?
Hlasova mu len registrovan uvatelia (aby neboli skreslen vsledky). Pokia ste zaregistrovan a stle nemete hlasova, pravdepodobne nemte oprvnen prstup alebo je hlasovanie u ukonen.
Návrat hore

Formtovanie a typy prspevkov
o je BBCode?
BBCode je zvltna implementcia HTML. O jeho pouit rozhoduje administrtor (mete toto nepovoli pre jednotliv prspevky). BBCode sm o sebe je podobn tlu HTML, tagy s uzavret v hranatch ztvorkch [ a ] a ponka viu kontrolu nad tm, o a ako sa zobraz. Pre viac informci o BBCode si pozrite sprievodcu.
Návrat hore
Mem pouva HTML?
To zvis na tom, i Vm to administrtor povol. Pokia to mte povolen, zistte, e funguj len niektor tagy. o je bezpenostn funkcia, ktor zamedz zneuitiu alebo znieniu vzhadu i spsobenie inch problmov. Pokia je HTML povolen, mete tto vobu prspevok od prspevku zakza.
Návrat hore
o to s smajlky?
Smajlky, i emotikony s mal grafick obrzky, ktor sa pouvaj k vyjadreniu vrazu emci za pouitia malho kdu, napr. :) znamen astn, :( znamen smutn. Pln zoznam smajlkov si mete prohliadnu cez prspevkov formulr. Prosm, snate sa tieto smajlky nadmerne nepouva, aby sa prspevok nestal neitatenm. Modertor me prpadne V prspevok v tomto smere zmeni.
Návrat hore
Mem pridva obrzky?
Obrzky sa mu zobrazova vo Vaich prspevkoch. Aj ke v sasnej dobe neexistuje iadna funkcia k nahratiu obrzkov priamo na board. Z tohto dvodu muste uvies na takto obrzok odkaz, napr. http://www.niekde-na-internete.sk/moj-obrazok.gif. Nemete vytvra odkazy na obrzky na vlastnom PC (pokia to nie je verejne prstupn stanica) alebo obrzky za preverujcimi mechanizmami, napr. schrnky hotmail alebo yahoo, zaheslovan odkazy, at. K zobrazeniu obrzku pouite bu BBCode [img] tag alebo prslun HTML (ak je povolen).
Návrat hore
o s to oznmenia?
Oznmenia asto prinaj dleit informcie a mali by ste ich ta o najskr. Oznmenia sa objavuj na hornej asti kadej strnky fra, kde s uveden. i mete alebo nemete pridva oznmenia do fra, zle na tom, i Vm to administrtor umonil.
Návrat hore
o s to dleit tmy?
Dleit tmy sa objavuj na fre hned pod oznmeniami, ale iba na prvej strane. S asto vemi dleit, take si ich pretajte tam, kde s. Rovnako ako pri oznmeniach rozhoduje administrtor, ktor uvatelia maj prvo pridva dleit tmy.
Návrat hore
o s to uzamknut tmy?
Tmy mu by uzamknut modertorom alebo administrtorom. Nemete odpoveda na uzamknut tmy ani upravova svoje prspevky. Kad hlasovanie je automaticky ukonen. Tmy mu by uzamknut z rznych dvodov.
Návrat hore

Uvatesk rovne a skupiny
Kto s to administrtori?
Administrtori s udia poveren najvyou kontrolou nad celm from. Tto udia mu kontrolova cel chod boardu vrtane povoovan, zakazovan uvateov, vytvrenie uvateskch skupn alebo modertorov, at. Maj tie vetky oprvnenia modertorov na celom fre.
Návrat hore
Kto s to modertori?
Modertori s jednotlivci (alebo skupiny jednotlivcov), ktorch prca je stara sa o chod fra kad de. Maj prvo upravova alebo maza prspevky, zamyka/odomyka, presva, maza a rozdeova tmy, ktor spravuj. D sa poveda, e modertori s od toho, aby udia neprispievali mimo tmy alebo nepridvali otravn materil.
Návrat hore
o s to uvatesk skupiny?
Uvatesk skupiny s cestou, ktorou administrtori mu zoskupova uvateov. Kad uvate me patri do niekokch skupn a kadej skupine me by nastaven individulny prstup. To umouje administrtorom ahie nastavi niekoko uvateov ako modertorov fra, alebo im da prstup na skromn frum, at.
Návrat hore
Ako sa mem zapoji do uvateskej skupiny?
Pripoji sa do uvateskej skupiny sta klikn na odkaz Uvatesk skupiny (veinou sa nachdza v hornej asti strnky, ale nemus to by pravidlom) a potom si mete prezrie vetky skupiny. Nie vetky skupiny maj otvoren prstup, niektor s uzavret a niektor maj utajen lenstvo. Pokia je skupina otvoren, mete poiada o zaradenie kliknutm na prslun tlatko. Modertor uvateskej skupiny mus Vau iados schvli a me sa Vs opta na dvody, preo chcete do skupiny vstpi. Prosm, nenadvajte modertorovi, pokia Vaej iadosti nevyhovie. M svoj dvod.
Návrat hore
Ako sa stanem modertorom uvateskej skupiny?
Uvatesk skupiny s pvodne vytvoren administrtorom a mu tie ustanovi modertora. Ak mte zujem vytvori uvatesk skupinu, potom ako prvnho kontaktujte administrtora skromnou sprvou.
Návrat hore

Skromn sprvy
Nemem posiela skromn sprvy!
Pre toto existuj tri hlavn dvody. Nie ste zaregistrovan, alebo nie ste prihlsen, administrtor zakzal posielanie skromnch sprv pre cel board, alebo to administrtor zakzal priamo Vm. Pokia je toto ten dvod, sptajte sa administrtora, preo tomu tak je.
Návrat hore
Dostvam nechcen skromn sprvy!
Plnujeme pridanie zoznamu ignorovanch v systme pre zasielanie skromnch sprv. Pokia dostvate takto sprvy, kontaktujte svojho administrtora, ktor m t moc takmu uvateovi posielanie sprv zakza.
Návrat hore
Dostal som spamov a otravn e-mail od niekoho z fra!
To je nm to. Prspevkov formulre obsahuj obrann mechanizmy, ktormi sa sname vystopova takhoto uvatea. Mali by ste napsa administrtorovi a zasla mu kpiu e-mailu, ktor ste obdrali, o je vemi dleit (kvli hlavike, ktor potrebn informcie obsahuje). Oni potom mu kona.
Návrat hore

Zleitosti okolo phpBB 2
Kto napsal tento program?
Tento software (v jeho nemodifikovanej forme) je vytvoren, zverejnen a chrnen autorskmi prvami phpBB Group. Je dostupn pod the GNU General Public Licence a me by vone distribuovan. Pre viacej informci kliknite tu.
Návrat hore
Preo nie je k dispozci funkcia X?
Tento software bol napsan a licenciovan cez phpBB Group. Ak mte dojem, e je potrebn prida nejak funkciu, navtvte strnku http://www.phpbb.com/ a overte si, o phpBB Group povie. Prosm, nevkladajte tieto poiadavky na fre phpbb.com, phpBB Group pouva sourceforge ku skaniu novch monost. Prosm, pretajte si fra a overte si, i u sa nieo tak neskalo a riate sa prslunmi intrukciami.
Návrat hore
Koho mm kontaktova ohadom otravnch e-mailov alebo prvnych zleitost boardu?
Mali by ste kontaktova administrtora tohto fra. Ke ho nemete njs, skste najskr kontaktova modertora fra a optajte sa na kontakt. Pokia sa ni nedeje, kontaktujte majitea domny (skste vyhada na "whois"), alebo pokia tto sluba be na freeserveri, management alebo oddelenie sanost tohto prevdzkovatea. Berte na vedomie, e phpBB Group nem vbec iadnu moc a neme nijako ovplyvni to, ako kto a kde spravuje board. Je teda absoltne bezpredmetn kontaktova phpBB Group v akejkovek prvnej zleitosti (nactiutrhanie, ohovranie, at.) nepriamo spojenej s phpbb.com, alebo so samotnm software phpBB. Pokia zalete e-mail phpBB Group o pouit softwaru treou stranou, neoakvajte iadnu odpove.
Návrat hore

Časy uvádzané v GMT + 1 hodina

Prejdi na:  


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Slovenský preklad phpBB Slovak - www.pcforum.sk